Sao La Hầu

Cách giải hạn La Hầu năm 2020 Canh Tý

Dân gian có câu: "La Hầu u sầu đoài đoạn" - Tức người cầm sao La Hầu sẽ gặp nhiều chuyện buồn, không chỉ với chuyện cá nhân và còn chuyện gia đình. Vậy năm Canh Tý 2020, những tuổi nào bị hạn La Hầu? Hạn La Hầu năm nay cần đặc biệt chú ý điều gì? Cách cúng giải hạn La Hầu tại nhà như thế nào?