Sao xấu chiếu mệnh

Cúng sao, giải hạn có đúng không?

Cúng dâng sao giải hạn có đúng không? Dâng sao giải hạn có hết hạn không? Nhiều bạn năm nay có sao Thái Bạch chiếu, mà nghe sách vở về tử vi nói sao Thái Bạch thì quét sạch cửa nhà. Vậy có phải dâng sao để giải hạn không? Dâng sao giải hạn sẽ tránh được điều xấu mà các sao Thái Bạch, La Hầu, Kế Đô, Thái Tuế, Tam Kheo...?