Tắm cho người chết

Tại sao người thân mới chết ta không nên động vào?

Người đã chết đi, linh hồn hướng lên thân xác hướng xuống. Âm Dương giao hoà sinh ra, sau khi chết, âm dương xa rời đôi ngả nhưng còn bao điều để lại mà người sống phải lo toan. Vậy tại sao người thân mới chết ta không nên động vào?