Thần bếp

Ông Công, ông Táo là ai?

Lễ Tiễn Ông Táo là lễ thờ ba vị thần bếp, hay còn gọi là Ông Táo Bà Táo. Vậy ông Công ông Táo là ai? Chức vụ và quyền hạn của các vị thần này là gì?