Tháng 3

Các ngày Đại tiệc Tứ Phủ trong THÁNG 3 hàng năm

Tháng 8 tiệc Cha, tháng 3 tiệc Mẹ. Vậy trong tháng 3 này có những ngày lễ lớn nào dành cho các thanh đồng đạo Mẫu? Tháng 3 giỗ Mẹ là giỗ ai? Giỗ ở đâu? Nên đi lễ tháng 3 ở đâu?