Thiện căn

Cách khấn nguyện khi vun trồng thiện căn

Bài khấn nguyện trước khi phóng sanh, bố thí, niệm Phật, Bồ tát, trì Chú, đọc Kinh, ấn tống Kinh Phật, cúng dường Tam bảo, xây chùa, cất cầu, đắp đường,... Khấn nguyện trước bàn thờ Phật, trước bàn thờ tổ tiên hoặc trước hư không, hoặc khấn nguyện tại chùa, tịnh xá đều được.