04/06/2021 11:38 View: 4002

Cách khấn nguyện khi vun trồng thiện căn

Bài khấn nguyện trước khi phóng sanh, bố thí, niệm Phật, Bồ tát, trì Chú, đọc Kinh, ấn tống Kinh Phật, cúng dường Tam bảo, xây chùa, cất cầu, đắp đường,... Khấn nguyện trước bàn thờ Phật, trước bàn thờ tổ tiên hoặc trước hư không, hoặc khấn nguyện tại chùa, tịnh xá đều được.

Cach vun trong thien can, bai khan

1. Sám hối tội lỗi:

Từ vô lượng kiếp về trước cho đến nay con đã vì tham sân si buộc chặt, khi chưa biết Phật, khi chưa biết Pháp, khi chưa biết Tăng con đã gây ra vô lượng vô biên tội lỗi, khiến cho con và chúng sanh vì con mà vẫn còn trôi lăn trong lục đạo luân hồi, chưa có ngày ra khỏi. Nay nhờ biết Phật pháp, thiện duyên thành thục sanh tâm sám hối tội lỗi, nguyện những tội mà con và chúng sanh mười phương đã gây ra cùng tột hư không từ quá khứ đến nay đều tiêu tan, con nguyện không dám tái phạm, nguyện cho những hạnh lành của con và chúng sanh thì ngày càng tăng trưởng.

Nguyện công đức sám hối này có được xin hồi hướng đến cho chúng sanh mười phương không hành mười nghiệp ác, xa năm tội nghịch cho đến các tội khác cũng chẳng làm, phước lành thì mau tăng trưởng, sau khi bỏ báo thân này sanh về Cực Lạc, được gặp Phật nghe Pháp, được chư Phật mười phương thọ ký quả Chánh đẳng Chánh giác, cho đến ngày thành Phật không sanh vào những nơi ác nạn. Nếu sanh vào đường sanh tử thì cũng là bậc Bồ tát hóa thân. Nguyện thiện căn này sanh ra những công đức khác thì con cũng xin hướng về quả vị Chánh đẳng Chánh giác.

2. Tùy hỷ công đức:

Hôm nay, con sanh tâm tùy hỷ và tán thán công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, chư vị Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư chúng sanh trong mười phương cõi Phật, từ quá khứ đến vị lai mà các Ngài đã tu tập đạo Bồ đề từ khi mới sơ phát tâm cho đến khi thành Chánh đẳng Chánh giác và nhập Niết bàn lưu lại xá lợi, có bao nhiêu công đức, con cũng xin tùy hỷ tán thán công đức của các Ngài. Nguyện cho con sẽ làm được những hạnh nguyện khó làm như các Ngài vậy.

3. Phụng thỉnh:

Nay con ……… con xin mời tất cả chúng sanh các loài trên đến tầng trời Phi phi tưởng xuống đến các cõi địa ngục trong mười phương cõi Phật, xin hãy vân tập về đây cùng con gieo căn lành này để chúng ta sanh bất cứ nơi đâu cũng đều liên hoa hóa sanh, chung hàng Bồ tát gặp Phật nghe Pháp, cho đến ngày thành Phật không đọa lại tam đồ ác đạo.

4. Xin chư Phật gia hộ:

Nay vì lợi ích chúng sanh các loài trong mười phương cõi Phật, con tha thiết cầu xin chư Phật gia hộ cho lời phụng thỉnh của con được thành thục. Ví dầu vì nghiệp nhân xấu ác mà chúng sanh gây tạo không thể vân tập về đây cùng con gieo duyên phước lành này thì xin chư Phật mười phương gia hộ giúp cho chúng sanh mười phương đồng thấy việc con làm sanh tâm sám hối tội lỗi, hoan hỷ việc con làm. Khi sanh ra bất cứ nơi đâu cũng đều gặp Phật nghe Pháp, các pháp lành luôn luôn thành tựu.

5. Hồi hướng:

Nay việc lành này con và chúng sanh vừa vun trồng nếu có công đức dù chỉ bằng một hạt cải, con cũng xin nguyện hồi hướng đến cho tất cả chúng sanh cùng tột hư không pháp giới ở mười phương cõi Phật đồng được viên mãn các hạnh lành; Nghiệp xấu ác từ vô thỉ kiếp đến nay được tiêu tan, sau khi bỏ báo thân này sanh ra bất cứ nơi đâu cũng đều liên hoa hóa sanh, chung hàng Bồ tát gặp Phật nghe Pháp, cho đến ngày thành Phật không đọa lại tam đồ ác đạo. Nguyện công đức này được sanh ra những công đức khác thì con cũng xin quy hướng về quả vị Chánh đẳng Chánh giác.

Tamlinh.org (Tổng hợp)