Thỉnh tượng

Tượng không làm lễ khai quang điểm nhãn có linh không?

Lễ khai quang điểm nhãn tôn tượng Chư vị Chánh Thần có ý nghĩa như thế nào? Tượng các vị như Thổ Công hay Tài bảo Thần có thể nào từ một tượng bình thường Chư Thần không khế nhập nhưng tự thân tượng thức tỉnh tánh linh trở thành Ảnh Tượng Linh được không?