Thờ thiên nhãn

Thiên nhãn là gì? Nguồn gốc & ý nghĩa

Thiên Nhãn thị hiện nơi đâu thì báo hiệu nơi ấy có nền Chân Đạo xuất thế. Ánh Đạo quang chiếu diệu xua tan bóng tối vô minh, đem lại sự thật, sự cứu rỗi cho chúng sinh đang trong cảnh khổ não khốn cùng.