Trì chú Dược Sư

Trì chú có tác dụng thật không?

"Nếu thường xuyên trì tụng những câu thuật chú nhất định thì cũng có thể tạo được sức mạnh của thuật chú, trong đó tất nhiên có sức mạnh của thần linh. Nhưng trọng yếu là sức mạnh của tâm niệm tập trung của người trì chú". Vậy Trì chú có tác dụng thật không?