Triệu Tường

Quan Hoàng Đôi là ai? Đền quan Hoàng Đôi ở đâu?

Theo truyền thuyết thì Quan Hoàng Đôi là con của Vua cha Ngọc Hoàng được sai xuống trần đầu thai vào làm con trai nhà họ Nguyễn ở đất Thanh Hoa. Ngài là một vị tướng toàn tài, hay kinh sử, nhuần binh thư.