Trục vong quỷ

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 5)

Gia đình anh H và mọi người trong đó có tôi quyết định đi ra miếu hoang để xem xét tình hình, mọi người ai cũng hăng hái lắm