Tu Chùa

Quan điểm về tu tại Gia, tu Chợ, tu Chùa trong đạo Mẫu

Ngày nay lợi dụng sự mở cửa và giao thoa văn hóa tín ngưỡng giữa các quốc gia, các dân tộc, một bộ phận tà đạo liên tục rao giảng lôi kéo tín đồ bằng những lí thuyết ma mị, những quan điểm dị giáo, phản tổ. Nhiều người trẻ tuổi đua theo sự dẫn dụ, sự lôi kéo, sính ngoại, đề cao ngoại tà đạo, bôi thấp Đạo Mẫu, đạo nội ông cha. Thực đáng trách nhưng cũng có phần đáng thương. Đáng thương bởi họ chưa được biết, chưa được hiểu về nội đạo Việt ta, về đạo của ông cha thiêng liêng cao quý.