Tu học

Học đạo: Thiên Đạo tại Nhân Tâm

Nếu xét về tu đạo làm người thì phải kể đến Nho giáo do Thánh Nhân Khổng Tử sáng lập ra từ cách đây rất lâu rồi, và cho đến thời điểm hiện tại thì rất nhiều triết lý Nho đều luôn trường tồn với thời gian.