Tướng do tâm sinh

Chữ TÂM trong các pháp môn tu luyện

“Chưa cần xem tướng người, mà trước tiên hãy nghe giọng nói của người ấy. Chưa cần nghe giọng nói người ta mà trước tiên hãy quan sát hành vi của người ấy. Chưa cần xem hành vi người ta mà trước tiên hãy xem xét cái tâm của người ấy" - Vậy chữ Tâm trong các pháp môn tu luyện ở đây là gì?