Tỳ kheo

Tỳ kheo cô hồn

Trong truyền thống Thiền môn có một khoa thí thực rất hay, văn chương rất là sâu sắc, tên là Du Già Khoa Nghi, để sử dụng trong các đàn trai cúng cô hồn. Người ta thỉnh mười loại cô hồn về để nghe pháp và tiếp nhận thực phẩm của người dâng cúng.