Văn khấn Địa Tạng Vương Bồ Tát

Ý nghĩa khi thỉnh tượng Địa Tạng Bồ Tát về thờ?

Địa Tạng Bồ Tát được mô tả là một tỳ kheo mang theo vầng hào quang, một tay cầm tích Ý để xua tan bóng đêm.