Văn thỉnh Đức Ông Phạm Ngũ Lão

Văn Thỉnh Đức ông phò mã Phạm Tướng Quân

Đức ông phò mã Phạm Tướng Quân Phạm Ngũ Lão là một trong sáu vị tướng tài của nhà Trần, có công lớn với đất nước, đã phò tá Đức ông Hưng Đạo Đại Vương ba lần thắng Quân Nguyên Mông. Tuy ông không mang họ Trần nhưng thuộc về Công Đồng Trần Triều (Lục bộ Đức Thánh ông) và luôn được phối tự ở các đền thờ Trần Triều. Vậy Văn Thỉnh Đức ông phò mã Phạm Tướng Quân như thế nào?