Bồ tát

Đọc Kinh Phật để làm gì? Phật, Bồ Tát có nghe chúng ta đọc Kinh không?

Bước đầu biết đến Phật pháp chúng ta thường được khuyên là nên đọc/tụng kinh. Vậy mục đích của việc đọc Kinh là gì? Khi chúng ta đọc kinh thì các vị Phật, Bồ tát, thần linh có nghe không? Đọc Kinh có phải là tu không? Đọc Kinh đúng như thế nào?