Chết sau 49 ngày

Những việc nên làm cho người mới mất?

Một câu hỏi với nhiều cách hỏi khác nhau nhưng có chung thắc mắc rằng: Người chết có nghe được lời người sống khóc than, thương tiếc hay không?! Việc nên làm cho người mới mất thực sự là gì?