Đại bi tâm chú

Trì chú Đại bi và niệm Phật: Cái nào thù thắng, linh nghiệm hơn?

Oai lực và sự linh nghiệm của chú Đại Bi là điều mà rất nhiều người đã được đọc qua hay trải nghiệm. Vậy trì chú Đại bi và niệm Phật thì cái nào LINH NGHIỆM hơn? Có người nghe thấy ai đó nói "niệm Phật không linh nghiệm bằng trì chú" liền chuyển từ tụng kinh niệm Phật sang trì chú để cầu được ước thấy, để thù thắng hơn... Điều này có đúng không? Có tác dụng gì không?