04/06/2021 11:43 View: 22438

Lợi ích không ngờ khi trì tụng chú Đại Bi

Thần Chú Đại Bi là một trong những bài chú nhà Phật được tụng niệm và được biết đến nhiều nhất hiện nay. Nhiều quan niệm cho rằng: Tụng Chú Đại Bi hàng ngày sẽ được Bồ Tát và các vị thần bảo vệ, giúp chúng ta thoát khỏi những khổ nạn trong cuộc sống, giảm trừ nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp.  Vậy quan điểm về sự linh ứng của Chú Đại Bi có đúng không?

Chúng ta nên trì tụng Chú Đại Bi như thế nào để phát huy hết công năng của thần chú này tốt nhất?

phat ba quan am, tri tung chu dai bi

 

Chú Đại Bi tên gọi đầy đủ là Chú Mãn Nguyện Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Vì nếu ai thành tâm thường xuyên trì tụng chú này mỗi ngày năm biến(mỗi biến là một lần trì tụng) có mong cầu điều chi đều được thành tựu trừ việc mong cầu những điều bất thiện và những kẻ tâm không chí thành.

Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đã nói ở trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni rằng: Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn ức kiếp sanh tử.

Tụng chú đại bi tiếng phạn 

Ngài còn phát nguyện trước Đức Phật:

Nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào 3 đường ác, tôi thề không thành chánh giác.

Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác.

Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài (25) tôi thề không thành chánh giác.

Tụng trì thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi tâm đà ra ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành.

Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi, như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được toại nguyện.

Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ (26) sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà ra ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch (27), báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ (28), làm nhơ phạm hạnh (29), bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng? Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân bồ đề về kiếp xa sau.

Bạch đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người tụng trì thần chú Đại Bi, thì không bị 15 việc chết xấu, sẽ được 15 chỗ sanh tốt.

Thế nào là 15 việc chết xấu?

 • 1. Không bị chết do đói khát khốn khổ.
 • 2. Không bị chết do gông tù đánh đập.
 • 3. Không bị chết vì oan gia thù địch.
 • 4. Không bị chết giữa quân trận chém giết nhau.
 • 5. Không bị chết do cọp sói cùng ác thú tàn hại.
 • 6. Không bị chết bởi rắn rít độc cắn.
 • 7. Không bị chết vì nước trôi lửa cháy.
 • 8. Không bị chết bởi phạm nhằm thuốc độc.
 • 9. Không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại.
 • 10. Không bị chết vì điên cuồng mê loạn.
 • 11. Không bị chết do té cây, té xuống núi.
 • 12. Không bị chết bởi người ác trù ếm.
 • 13. Không bị chết bởi tà thần, ác quỷ làm hại.
 • 14. Không bị chết vì bịnh ác lâm thân.
 • 15. Không bị chết vì phi mạng tự hại.

Tụng trì thần chú Đại Bi, không bị 15 việc chết xấu như thế.

Sao gọi là 15 chỗ sanh tốt?

 • 1. Tùy theo chỗ sanh, thường gặp đấng quốc vương hiền lành.
 • 2. Tùy theo chỗ sanh, thường ở cõi nước an lành.
 • 3. Tùy theo chỗ sanh, thường gặp thời đại tốt,
 • 4. Tùy theo chỗ sanh, thường gặp bạn lành.
 • 5. Tùy theo chỗ sanh, thân căn thường được đầy đủ.
 • 6. Tùy theo chỗ sanh, đạo tâm thuần thục.
 • 7. Tùy theo chỗ sanh, không phạm cấm giới.
 • 8. Tùy theo chỗ sanh, thường được quyến thuộc hòa thuận, có ân nghĩa.
 • 9. Tùy theo chỗ sanh, vật dụng, thức ăn uống thường được đầy đủ.
 • 10. Tùy theo chỗ sanh, thường được người cung kính giúp đỡ.
 • 11. Tùy theo chỗ sanh, tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt.
 • 12. Tùy theo chỗ sanh, những việc mong cầu đều được toại nguyện.
 • 13. Tùy theo chỗ sanh, long thiên, thiện thần thường theo ủng hộ.
 • 14. Tùy theo chỗ sanh, thường được thấy Phật nghe pháp.
 • 15. Tùy theo chỗ sanh, khi nghe chánh pháp ngộ giải nghĩa sâu.

Nếu kẻ nào trì tụng chú Đại Bi, sẽ được 15 chỗ sanh tốt như thế! Cho nên tất cả hàng trời, người, đều nên thường tụng trì, chớ sanh lòng biếng trễ.

tri chu dai bi, dai bi tam chu

Nghi Thức Trì Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni

I. Trước hết bạn nên thanh tịnh nơi thân, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ.

Bạn chọn một nơi yên tĩnh, quang đãng, sạch sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mãi dễ chịu.
Bạn có thể đối trước bàn thờ Phật hoặc đối trước ảnh Phật hoặc đối trước tượng Phật… Một bức ảnh bé có hình Đức Phật cũng đủ rồi.

II. Đảnh lễ tam bảo, Quán Thế Âm Bồ Tát rồi chúng sanh (Quỳ lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ Chư Phật mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ Pháp mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cùng Tăng sư và
các vị theo học đạo Phật (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ tất thảy các vị chúng sanh khác (1 lạy)

Mong các vị cùng tôi tu tập đoạn trừ hết phiền não, khổ đau mà sớm an lạc tự tại.

Rồi phát nguyện sau đây:

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

Kế đến lại xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật (21 lần).

Rồi khi tụng Chú Đại Bi thì tâm luôn nghĩ về một điều gì đó.

 • Có thể là bệnh tật nơi thân mà hình dung đang được chữa bệnh.
 • Có thể là khổ nơi những người thân mà hình dung ra đang đọc tụng ngay họ
 • Có thể là khởi lòng thương sót những con vật sắp bị đưa đi giết thịt mà hình dung bên cạnh chúng đọc tụng cho chúng nghe.
 • Có thể là khởi lòng thương sót chúng sanh đang đọa đày ở các cõi Địa ngục, Ngã quỷ… mà hình dung với thân trang nghiêm cao lớn với ánh sáng từ bi soi tới thân họ mà đọc tụng Chú Đại Bi để độ thoát họ.
 • Có thể thấy cha mẹ, ông bà người thân già yếu mà tụng Chú Đại Bi sống khỏe mạnh, đi nhẹ nhàng.
 • Có thể thấy những người thân hay làm những việc bất thiện mà tụng Chú Đại Bi để họ có thể tỉnh ngộ có cơ duyên được học đạo Phật.

HỌC THUỘC CHÚ ĐẠI BI RẤT NHANH KHI BẠN NGHE BẢN AUDIO NÀY TRÊN TAMLINH.ORG. 

III. Chú Đại Bi

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần)

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. (3 lần)

****************************

Những người trì chú Đại Bi thường có cuộc sống tâm linh mãnh liệt hơn người thường, khi gặp nạn như có người che chắn, khi làm việc như có người âm thầm giúp đỡ, khi đi đường luôn cảm nhận sự bình an, đi giữa đao binh mà không sợ hãi ... Những điều này chỉ ai trì chú mới hiểu và cảm nhận được mà thôi . Đó là sự linh ứng vô ngại tâm đà la ni của Bồ Tát Quan Âm đang hộ trì quý vị, ai chưa biết chú Đại Bi thì hãy phát tâm trì tụng từ bây giờ