Địa tiên

Thần Đạo là gì? Tu theo Thần Đạo có khó không?

Tu theo Thần Đạo thì nhẹ nhàng hơn, luật lệ bớt nghiêm khắc hơn cõi Trời - Chư Thiên (Tiên). Tuy nhiên ngoài một số giới điều về Thân thì cõi này - kẻ tu theo Đạo này vẫn phải tu Tâm, hướng thiện, lập công bồi đức. Dù không quá khắt khe về việc chay lạt nhưng một số loại thịt như chó, mèo, rắn, rùa, trâu, tiết canh... thịt các loài động vật linh tính không được ăn.