Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Thầy Thích Trí Thoát tụng MP3

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính nguyện hồng ân Tam Bảo, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cứu vớt tất cả chúng sinh khổ thấu nơi địa ngục được siêu sinh tịnh độ. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT

BẤM NGHE THẦY TỤNG KINH NGAY: 

tung kinh dia tang thay thich tri thoat mp3

Phật pháp cao siêu lý ẩn sâu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe được duyên trì niệm
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu
Nam Mô U Minh giáo chủ Hoàng Nguyện độ Sanh
Địa ngục vị không thể bất thành Phật
Chúng-sanh sanh vô tận Phương chứng Bồ Đề
Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Niệm Phật tức là đại sám hối hơn tất cả pháp sám hối khác. Đọc Kinh Địa Tạng tức đang siêu độ và hóa giải oan gia nghiệp chướng thù thắng nhất.

Tamlinh.org

Bình luận