Sao Thiên Không

Hạn đến Thiên không là TRẮNG TAY?

"Hạng Vũ anh hùng, ngộ Thiên không táng quốc. Thạch Sùng hào phú, gặp Địa kiếp vong gia". Hạn Thiên không mà chồng thêm vài sát tinh vào nữa là thôi năm đấy bại toàn tập. Cố đấm ăn xôi xôi cũng hỏng, mà cầm bằng làm mướn mướn cũng không công