Tạo phước

7 cách bố thí của người NGHÈO

"Một người nọ hỏi Phật: “Vì sao con luôn nghèo?”. Ngài đáp: “Vì đơn giản, con chưa bố thí nhiều." Vậy nếu kinh tế ta còn nghèo, ta không có gì để cho người khác thì ta có bố thí được không? Bố thí những gì? Như thế nào để tạo nhiều phước đức nhất? Hãy đọc ngay lời Phật dạy 7 cách bố thí của người nghèo mà ai cũng làm được.