Treo cổ

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 16)

...Thế là tự nhiên mấy ngày sau chúng tôi có thêm một đồng nghiệp mới thì có thêm niềm vui mới. Có 3 đứa thì chém gió dễ hơn, lại làm team 3 liên quân vui hơn.. và đi tuần cũng đỡ sợ hơn.