Vòng tròn ma thuật

Mạn Đà La: Kết giới đặc biệt trong tôn giáo

Mạn Đà La từ một đồ hình trận pháp thể hiện các cảnh giới khác nhau trong vũ trụ trở thành các loại pháp thuật, bùa chú, kết giới hỗ trợ cho người tu trên bước đường học Đạo. Nhưng theo thời gian thì có một số tu sĩ đã ngã theo con đường Tà Đạo