Cô đôi Cam Đường

Vũ điệu khi hầu đồng: 36 giá hầu

Hầu đồng là một nghi lễ đặc trưng của tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam. Hầu đồng là sự tổng hợp của âm nhạc, vũ điệu, không gian và sự thành kính của con người hướng lên các vị thánh.

Vũ điệu kết hợp với trang phục và lời văn là đặc điểm để phân biệt các vị thánh và thể hiện công trạng của các ngài.