Tà đạo

Ma khảo: Quá trình định Phẩm vị cho người tu hành

Ma khảo là quá trình ma quỷ thử thách tâm đức, phẩm hạnh của người tu để xem có xứng đáng đắc đạo cùng chăng. Thường thì

  • Chánh - Tà tương khắc.
  • Hễ Đạo khai thì Tà khởi. 
  • Đạo không ma khảo thì Đạo khó thành
  • Ma không Đạo khai, ma không được dịp mở cơ thịnh vượng.