Đồng âm

Nghi thức PHÁT LỘC trong lúc hầu đồng

Rất nhiều người có thắc mắc, tại sao phải tung tiền khi hầu đồng? Tung tiền, phát lộc lãng phí như thế để làm gì? Có ý nghĩa gì với tâm linh nói riêng và đạo Mẫu nói chung? Tung tiền, phát lộc ki hầu đồng có phải là việc làm mê tín?