Thành Cổ Loa

Tô Lịch: Sự thật & lịch sử (Phần 6)

Đỗ Cảnh Thạc từ ngày mất trại Quyền thì tâm trí trở nên cuồng loạn, y bỏ bê việc quân cơ, được gần một năm thì đồn Bảo Đà thất thế, Đinh Bộ Lĩnh cho người mai phục tại chân núi Sài Sơn, Đỗ Cảnh Thạc tháo chạy đến đây thì bị trúng tên mà chết.Tô Lịch: Sự thật & lịch sử (Phần 1)

Năm 965, hai mốt năm sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào biến loạn, khắp vùng Giao Chỉ được chia làm mười hai sứ quân. Triều đình nhà Ngô lúc bấy giờ suy nhược lắm, cháu nội của Ngô Quyền, con trai của Nam Tấn Vương là Ngô Xương Xí phải bỏ thành Cổ Loa để mà lui về đất Bình Kiều hòng bảo toàn ngôi vị.