09/04/2022 07:57 View: 9064

Nhà chăm tích thiện, ắt phúc có dư, nhà không tích thiện, ắt họa có dư

Một gia đình cần cù tiết kiệm thì nghèo đói, túng thiếu chỉ là tạm thời, mai sau sẽ có phúc lớn.

Gia phong đầu tiên: Thiện lòng

Cổ nhân có câu: “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, bất tích thiện chi gia, tất hữu dư ương”, (Ý nghĩa tức là: Nhà tích thiện, ắt phúc có dư, nhà không tích thiện, ắt họa có dư).

Nếu như một gia đình thu thiện tích đức thì ắt sẽ có nhiều điềm lành, còn gia đình làm điều xấu, điều ác chắc chắn sẽ khó tránh khỏi việc gặp nhiều tai họa. Một gia đình có phúc khí hay không còn xem gia đình đó có chăm chỉ tích thiện lành hay không.

Cuộc sống này luôn có luật nhân quả, một gia đình phải giữ gìn được gia phong tốt, tích đức hành thiện, có như vậy thì mỗi thành viên trong gia đình sẽ được hưởng lợi cả đời.

Gia phong thứ hai: Cần cù và tiết kiệm

Cần cù và tiết kiệm là đức tính truyền thống tốt đẹp của con người, đây là yếu tố cần có để tạo dựng gia đình có phúc khí.

Gia phong thứ 3: Hòa hợp

Các thành viên trong gia đình nếu như có thể hòa thuận với nhau thì chắc chắn sẽ hưng thịnh và bình an. Phúc khí của một gia đình, chắc chắn luôn đến tự sừ hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình.

Cha mẹ từ bi con cái mới có thể hòa thuận, cha mẹ hòa thuận thì con cái mới được hưởng lợi, người gia trong gia đình tích đức hành thiện thì con cháu mới được hưởng trái ngọt.

Xưa nay ông cha luôn căn dạy: “Hiếu thuận cha mẹ chính là phúc điền lớn nhất nơi thế gian”, có thể đắc được phúc đức vô biên. “Bách thiện hiếu vi tiên” trăm điều thiện chữ Hiếu đứng đầu.

Theo Truy Nguyệt/ Khoevadep