06/08/2021 13:23 View: 3511

Ba hạng người KHÔNG ĐỦ DUYÊN TIẾP PHÁP

Trong suốt chặng đường dài chuyển pháp độ sanh, Thế Tôn không ngừng độ pháp cho tất thẩy chúng sanh trong tam giới! Tuy nhiên, không phải là tất cả chúng sanh đều thuận thâu nhiếp pháp, vì vẫn có những chúng sanh cang trường chưa đủ pháp duyên lãnh hội, khi ấy Ngài từ chối độ pháp cho họ!
 
3 hang nguoi khong du duyen tiep phap

Phật pháp vô biên, độ tận lục đạo, sao có chuyện còn từ chối độ cho ai?

Kể cả quỷ vương, tướng cướp, nô tỳ, hay bậc đế vương, trời, người, thần, tiên, Ngài vẫn không phân biệt mà tận lòng pháp dẫn.
 
Ngoại trừ ba hạng người sau:

Thứ nhất: Ngoại đạo tà kiến

Đây là hạng người không có pháp duyên, tất cả mọi câu hỏi, hành động, lời nói, ý nghĩ của họ chỉ nhằm một mục đích duy nhất là tôn sùng thần linh của họ, phủ nhận trong vô thức tất cả mọi chân lý mà Đức Phật giảng thuyết, để phá hoại tăng đoàn, bài xích chánh pháp, với hạng người này Thế Tôn chọn cách (bất thuyết vô minh)!

Thứ nhì: Khẩu pháp-Tâm ma

Đây là hạng người mà Thế Tôn từ chối tiếp độ, với hạng người này, họ sẽ không ngừng nói pháp, viện dẫn các pháp suy diễn theo (pháp ảnh tà cốt) tức là mượn lời của pháp để làm bình phong cho cốt ý tà tâm.
 
Trong lúc pháp hội diễn ra, họ thường hỏi những câu hỏi về (vũ trụ sanh ra từ đâu, con người sanh ra từ đâu, hay sự sống bắt nguồn từ đâu....?) và muôn ngàn câu hỏi khác nhưng không giúp được bản thân và đại chúng được lợi lạc gì trên bước đường giác ngộ của tâm thức, hạng người này Đức Phật chọn cách (vô âm thị pháp),

Thứ ba: Ngã mạn, vọng tưởng

Đây là hạng người mà Đức Phật từ chối độ pháp, bởi vì đối với họ Đức Phật không bằng họ, cái nhìn của họ là cái nhìn tự vọng ngã tâm, đưa mình lên thượng đẳng, không còn thấy cái chân chánh, không còn rõ sự vô minh
 
Với hạng người này Đức Phật cũng chọn cách (phương hồi tế độ), tức chỉ có thể độ cho họ sau khi họ luân hồi sang các kiếp sau.
 
Vì vậy, nhiều người cho rằng:

Phật pháp vô biên, độ tận lục đạo, sao có chuyện còn từ chối độ cho ai?

Điều này thực sự nên hiểu cho thấu triệt:
 
Ngày nay, Phật pháp đang vào thời kỳ mạt tận, người còn đủ duyên không còn bao nhiêu, cho nên lòng người Phật tử đừng quá cố chấp khi thấy ai đó bên cạnh, chung quanh mình không cùng tín niệm, hay phỉ báng Chánh pháp, miệt thị tăng sư, dè bĩu thánh hiền.
 
Điều này là một việc rất đỗi bình thường! Đừng lấy đó làm sân hận, chấp ngã, đừng mất thì giờ phân bua, giải thích, đừng nên hy vọng gieo mầm pháp căn.
 
Chỉ nên thương họ phải chịu cảnh trầm luân thêm nhiều đời kiếp nữa, chỉ mong cho họ còn kịp lên chuyến tàu sau cùng trước khi pháp đạo độ tận trần duyên!
 
Độ pháp trong thời mạt tận thì người Phật tử nên ghi nhớ lẽ này: "ĐỘ NGƯỜI PHÁP CĂN, BẤT CHIẾU PHÁP HOẠI"! Một khi căn duyên không có, mọi sự pháp trợ đều là vô ích!
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
 
Kính chúc tất cả đại chúng và thân quyến luôn được Phật quang gia trì, bình an, tinh tấn!!!
 
Quy Luật Tam Giới