04/06/2021 11:51 View: 8037

Chuẩn Đề Đà La Ni: Cách hành trì, công năng và lợi ích?

Phật dạy: Thần chú này có công năng diệt trừ thập ác ngũ nghịch tất cả tội chướng. Thành tựu tất cả bách công đức. Trì chú này dù ở tại gia hay xuất gia, không lựa kẻ tịnh người uế; chỉ chí tâm trì tụng hay khiến chúng sanh đời sống ngắn ngủi, sẽ tăng thọ vô lượng. Ca Ma La tật là bệnh nan y, còn trị lành, huống chi các bịnh khác; nếu không tiêu diệt là không có lý.

phat mau chuan de, chu chuan de

Ý nghĩa thần chú chuẩn đề

Nếu có ai tụng mãn bốn mươi chín ngày, Chuẩn Đề Bồ Tát khiến hai vị Thánh thường theo người đó, kẻ nào có tâm niệm thiện ác, đều mỗi mỗi báo hiệu hai bên tai người đó đầy đủ. Nếu có người vô phước trúng tướng cầu quan không toại ý, nghèo cùng khốn khổ, bức bách; thường tụng chú này sẽ khiến hiện đời được phước báu như Luân Vương cầu xin quan vị quyết được xứng toại. (Trong Thiền Tôn, truyện Đăng Lục có trí dẫn người xưa) : “Cu chi chỉ niệm Tam Hành Chú mà được danh tiếng hơn người”. Nếu cầu trí tuệ được đại trí tuệ; cầu nam nữ được nam nữ.

Phàm có sở cầu, đều được xứng lòng và toại ý, giống như ngọc Như ý; tất cả tùy tâm mình muốn. Hơn nữa, tụng chug này thường khiến cho các quốc vương, đại thần và tứ chúng đều sanh lòng kính yêu, thảy đều hoan hỷ. Người tụng chú này, xuống nước không chết chìm, nạn lửa không thể đốt. Độc dược, oan gia, quân trận, cường tặc và ác long thú, các loài quỷ mị đều không thể hại. Nếu muốn thỉnh: Phạm vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Diêm La, Thiên Tử v.v… chỉ tụng chú này tùy thỉnh quyết đến, không dám trước sau chậm trễ. Hoặc có sai khiến gì được như ý muốn.

Thần chú này có thế lực lớn đối với Nam Thiệm Bộ Châu. Dời núi Tu Di; khô nước Đại Hải; chú vào cây khô sẽ phát sanh hoa quả, huống chi là người năng y pháp trì tụng, có thể chuyển nhục thân, được đại Thần túc, sanh về cõi trời Đâu Suất.

Nếu cầu trường sanh và các tiên dược, chỉ y pháp tụng chú, sẽ thấy được đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Kim Cang Thủ Bồ Tát trao cho thần tiên diệu dược, lấy đó mà ăn, sẽ thành tiên đạo. Được sống lâu ngang bằng nhật nguyệt, chứng Bồ Tát vị. Nếu y pháp tụng mãn một trăm vạn biến, liền được đi mười phương Tịnh Độ, hầu hạ các vị Phật, nghe khắp diệu pháp, chứng được quả Bồ đề.

Công năng của thần chú chuẩn đề

Thần chú Chuẩn đề này có công năng rất lớn. Người thường hay trì niệm sẽ được mười phương chư phật, chư bồ tát, thiên long bát bộ, gia hộ, hộ trì. Tránh được những tội ngũ nghịch, vô gián địa ngục. Trừ tất cả những nghiệp chướng xấu, nặng nề đau khổ chóng mau đưa con người đến bến bờ giác vạn hạnh. Mau đến đạo quả bồ đề vô thượng. Thần chú này, trong vô lượng kiếp có những chúng sanh chưa nghe được âm thanh của Thần chú chứ nói chi đến thọ trì niệm tụng. Thần chú Chuẩn Đề tổng nhiếp 25 bộ. Người trì chú Chuẩn đề chỉ một mực chuyên tâm trì tụng khi đã thành tựu (Cố gắng trì niệm một trăm nghìn biến trở lên sẽ vén từ từ những bí mật trong Mật tạng. Trì càng nhiều biến thì tâm hạnh con người từ từ sẽ hòa quyện cùng tâm bồ tát như lai. Lòng từ bi thương người, cứu người sẽ tự lang rộng trong tâm của ta. Lòng tự lực ấy có một sức mạnh vô hình nó luôn đánh đổ mọi phiền não, giận hờn. Đánh đổ mọi si mê, tà kiến. Trong lúc nóng giận, lòng từ bi lại đến, đến một cách trọn vẹn, chan hòa với tâm chúng sanh hoàn toàn vô ngã. Nó vô ngã cho nên lúc đó ta không còn thấy sự hơn, thua, cao cả, hèn mọn, yêu thương, ghét bỏ. Lúc đó, chỉ có một tâm từ bi của Đức Phật giang lòng mình ra, giang tay mình ra ôm ấp mọi vật, mọi người như chính ta. Một cái ta đại ngã, đại ngã vì đối với ta, người không còn khoảng cách giới hạn. Một sự thấy như vậy hoàn toàn trong sáng, sáng suốt, không ngăn mé. Ngay lúc đó, chúng ta hoàn toàn biết chơn thật, biết phân biệt chơn thật không sai trái một điều nào cả. Vì sao không sai trái, vì hoàn toàn vô ngã khi đã vô ngã thì không có ta, không người, tất cả chỉ là huyễn hợp. Một khối thịt này và vô lượng khối thịt khác trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ là do từng vi tử, phân tử, nguyên tử….giả hợp lại thôi. Khi hiểu hoàn toàn vô ngã như vậy, ta tranh đấu để làm gì? hơn thua, thành bại lát nữa đây hóa thành hư không.

Thần chú Chuẩn đề khi hành giả đi sâu vào mật hạnh của ngài thì sẽ mau chứng đến đạo quả niết bàn là vậy. Hãy trì tụng đi người đang chờ ta, đang mở rộng tâm, vòng tay lớn để đón tiếp những đứa con từ ngã về với vô ngã và cuối cùng là hữu ngã để hoắng hóa giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi trầm luân, khổ ải.

phat mau chuan de 1

Hành giả chuyên tâm trì tụng thành tựu được Thần chú chuẩn đề thì sử dụng tu trì mọi Thần chú khác đều được thành tựu.

“Chuẩn đề công đức tu, tịch tịnh tâm thường tụng

Nhứt thiết Chư đại nạn, vô năng xâm thị nhơn.

Thiên thương cập nhơn gian, thọ phước như đẳng Phật.

Ngộ thử như ý châu, địch hoạch vô đẳng đẳng”

Dịch:

“Chuẩn đề công đức tu, vắng lặng tâm thường tụng

Tất cả các đại nạn, không thể xâm hại người

Trên trời và cõi người, thọ phước như phật đẳng

Gặp châu như ý này, đắc định chức bồ đề”

Thần chú chuẩn đề như “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha” sau chư tổ đã thêm Thần chú “Bộ lâm” vào là Phật đảnh Đại luân Nhứt tự Minh Vương Đà La Ni. Khi đọc, tụng, trì niệm thần chú này khiến các pháp mau thành tựu. Các pháp của như lai sắp muốn diệt, thần chú này có công năng làm các phật sự tăng trưởng, thường trường tồn. Lại ủng hộ tất cả các pháp tạng, các Đức như lai trong thời mạt pháp này (Thần chu này còn gọi là Mạt pháp Nhứt tự đà la ni).

Người thọ trì Thần chú Đà La ni này hay khiến các pháp mình thọ trì mau chóng thành tựu. Công năng Thần chú này cũng hay diệt các pháp ác khác, bẻ gãy tất cả các pháp không thiện, ác tính. Người trì Thần chú này mau chóng đến quả vị Bồ tát bất thoái chuyển, mau chóng giải thoát, đạt thành quả vị Niết bàn Bồ đề vô thượng. Từ những công năng, uy lực của Nhứt tự Đa La ni “Bộ Lâm” chư tổ đã thêm vào phía sau cuối cùng của Thần chú Chuẩn đề “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”.

Cách trì tụng thần chú chuẩn đề đơn giản

Câu chú chuẩn đề: 

Nam Mô Tát Đa Nẫm, Tam Miệu Tam Bồ Đề Cu Chi Nẫm, Đát Điệt Tha. Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.

P/S: Trước khi trì bất kỳ chú gì các bạn nên tụng 3 câu chú sau đây:

 • -Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn: Án Lam Sa Ha (7 or 21 lần)
 • -Tịnh Khẩu Chân Ngôn : Tu Rị Tu Rị Ma Ha Tu Rị Tu Tu Rị Sa Ha (7 lần)
 • -Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn: Án Ta Phạ Bà Phạ Thuật Đà Ta Phạ, Đạt Mạ Ta Phạ Bà Phạ Thuật Độ Hám. (7lan)

Rồi đảnh lễ tam bảo và vị bổn tôn Thần chú.

Nếu bạn nào đủ nhân duyên nên tới Chùa Long Phước ở: 207 Ấp An Quới, Xã Hội An Đông, Huyện Lấp Vò,Tỉnh Đồng Tháp. Để nhận quán đảnh khi đó có thể tu đầy đủ hoàn chỉnh hơn. Về thủ ấn và đàn pháp. Đi sâu vào việc cu trì thần chú sẽ phức tạp hơn nhiều.

Nhớ là nên rửa tay và súc miệng cho sạch trước khi bắt ấn và trì chú. Sau khi tụng đủ 49- 108 biến hoặc hơn thì đưa ấn lên đỉnh đầu rồi buông ra gọi là xả ấn.

Lấy ngón áp út và ngón út bên mặt cùng bên trái xỏ lộn với nhau vào trong hai lòng bàn tay, dựng hai ngón tay giữa thẳng lên, rồi co hai ngón tay trỏ vịn vào lóng đầu của hai ngón tay giữa; còn hai ngón tay cái thì đè lên lóng giữa của ngón tay áp út bên mặt; rồi để ấn ấy ngang ngực. Mà trì niệm.

Nhớ khi trì niệm chớ nên suy nghĩ vẫn vơ, tâm trí nên lắng nghe dõi theo từng câu chú.

Với pháp Chuẩn Đề thì người xuất gia hay tại gia, ăn chay mặn đều có thể tu trì được. Nhưng phải kiêng thịt chó mèo rùa rắn.

Nếu muốn nhanh thành tựu thì hãy ăn chay.

Nghi lễ hành trì chú chuẩn đề chi tiết

Hành giả trước khi trì niệm Thần chú Chuẩn đề đứng trước bàn thờ Phật, hay kính đàn (Nếu không có kính đàn hành giả nên quán tưởng trong tâm mình một vầng sáng tròn kính đàn) làm lễ dâng hương (dâng cúng lễ vật). Nếu người nghèo không có đủ tiền tài để mua lễ vật thì nên lấy một ly nước sạch niệm Thần chú Tịnh Pháp giới chơn ngôn “Úm lam” vào ly nước đó 21 biến... Tiếp đó niệm biến thực chơn ngôn “Nẵng mô tát phạ đát tha, nghiệt đa tha lồ chỉ đề. Úm tam bạt ra, tam bạt ra hồng” 21 biến.

Khi tụng Thần chú tịnh pháp giới chơn ngôn “Úm lam” vào vật thực ly nước. Do năng lực của Thần chú làm cho vật thực thanh tịnh, trong sạch, thơm tho và năng lực đó biến đi khắp pháp giới. Kế đó tụng biến thực chơn ngôn do năng lực của chơn ngôn này làm cho ly nước đó hoặc vật thực, món ăn, uống kia biến thành các thức ăn, uống ngon, thơm của Chư thiên, thượng vị cam lồ, chu phung biến cùng dường mười phương vô tận tam bảo.

Khi đã trì tụng thần chú trên cúng dường xong, hành giả quì xuống hai tay chấp tay lại nhất tâm đảnh lễ:

 • - Nhứt tâm đảnh lễ A Súc Thế Tôn – 1 lạy.
 • - Nhứt tâm đảnh lễ Bảo Sanh Thế Tôn – 1 lạy.
 • - Nhứt tâm đảnh lể Quán tự tại Vương thế tôn – 1 lạy.
 • - Nhứt tâm đảnh lễ bất không thành tựu thế tôn – 1 lạy.
 • - Nhứt tâm đảnh lễ cực lạc thế giới A Di Đà Phật – 1 lạy.
 • - Nhứt tâm đảnh lễ thập phương pháp giới Chư phật thế tôn – 1 lạy.
 • - Nhứt tâm đảnh lễ Thất cu chi Phật Mẫu sở thuyết Đại Chuẩn đề Đà la ni – 3 lạy.
 • - Nhứt tâm đảnh lễ thập phương pháp giới Tu Đa La tạng nhứt thiết Đà la ni môn – 1 lạy.
 • - Nhứt tâm đảnh lễ tỳ lô giá na – cung điện trung thất cu chi Chuẩn đề Phật Mẫu Bồ tát ma ha tát – 3 lạy.
 • - Nhứt tâm đảnh lễ Quán tự tại bồ tát ma ha tát – 1 lạy.
 • - Nhứt tâm đảng lễ Di Lạc Bồ tát ma ha tát – 1 lạy
 • - Nhứt tâm đảnh lễ Hư không tạng Bồ tát ma ha tát – 1 lạy
 • - Nhứt tâm đảnh lễ Phổ Hiền Bố Tát ma ha tát – 1 lạy
 • - Nhứt tâm đảnh lễ Kim cang thủ bồ tát ma ha tát – 1 lạy
 • - Nhứt tâm đảnh lễ Văn thù sư lợi bồ tát ma ha tát – 1 lạy
 • - Nhứt tâm đảnh lễ Trừ cái chướng Bồ tát ma ha tát – 1 lạy
 • - Nhứt tâm đảnh lễ Địa tạng Bồ tát ma ha tát – 1 lạy
 • - Nhứt tâm đảnh lễ Vô năng thắng Bồ tát ma ha tát – 1 lạy
 • - Nhứt tâm đảnh lễ Đại Thế chí bồ tát ma ha tát – 1 lạy
 • - Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương thế giới nhứt thiết bồ tát ma ha tát – 1 lạy.
 • - Nhứt tâm đảnh lễ Ma ha ca diếp tôn giả, chư đại Thanh văn tăng – 1 lạy.
 • - Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương thế giới nhứt thiết Tam thừa Hiền Thánh tăng – 1 lạy.

Nếu người hành giả tu hành theo tôn giáo khác thì đảnh lễ xong những danh hiệu, hồng danh từ Nhứt tâm đảnh lễ Tỳ lô giá na mâu ni phật đến ….Nhứt thiết tam thứa Hiền Thánh tăng rồi quí đạo hữu tiếp tục đảnh lễ Vị giáo chủ mà quí vị tôn kính đã từng tu học theo giáo phái đó thì sẽ được toại nguyện.

Khi dâng hương cúng dường, đảnh lễ xong. Hành giả ngồi kiết già, bán gia hay trong một tư thế nào cũng được chủ yếu là tâm phải thanh tịnh, trong sạch. Chấp hai tay lại khẩn nguyện: “Hôm nay, con tên họ, tuổi, pháp danh nếu có….Hôm nay, con nguyện ăn năn, sám hối tội lỗi từ vô thủy, vô chung đến nay do tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, thân khẩu ý không thanh tịnh tạo nên vô lượng, vô biên tội lỗi như: giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm cho thân phật ra máu, hủy hoại chánh pháp, phá sự hòa hợp của chúng tăng, ăn thịt uống rượu, sát sanh hại vật, trộm cướp, tà dâm. Nay con thành tâm ăn năn, sám hối nghiệp chướng của con. Nay thành tâm sám hối. Hết thảy xin phát lồ không dám che dấu tội đã làm, nguyện được trừ diệt. Tội ác vị lai không dám tạo nữa.

Hôm nay, con đệ tử…tuổi… thành tâm phát nguyện. Nguyện khắp tất cả chúng sanh đều phát tâm bồ đề, dứt trừ các phiền não. Chứng nhứt thiết trí. Con nguyện nay tu Chuẩn Đề hạnh bí mật. Mong cầu được thành Phật Đạo. Tùy tâm chóng thành tựu. Con đệ tử tên, tuổi…nguyện hồi hướng công đức tu hành, cùng hạnh chơn ngôn hồi hướng về tất cả pháp giới chúng sanh đồng thành Đạo vô thượng bồ đề. Nam mô Thất cu Chi Phật Mẫu Chuẩn đề - 3 lạy”.

Kế đến kiết ấn Đại ấn tam muội. Lấy hai tay mở ngửa ra, tay mặt để lên tay trái, hai ngón tay cái giáp móng lại với nhau để ngang dưới rún. Ấn này làm cho ta thanh tịnh, dẹp đi những loạn tưởng, tạp niệm, suy nghĩ. Khi lắng định tâm thân rồi chúng ta nên suy nghĩ lại những cảnh khổ của thế gian bệnh tật, chết chóc, những cảnh sanh lão bệnh tử. Những cảnh khổ trong sáu đường dữ khiến cho tất cả chúng sanh từ vô thủy, vô chung đến nay trôi lăn, trầm luân trong biển khổ luôn hồi, sanh tử. Từ chỗ thấy ra, ngộ ra những cảnh khổ đau, giả tạm trên, hành giả mới phát tự trong tâm của mình phải tu, phải trì niệm, khởi nguyện phát tâm bồ đề.

Khi suy nghĩ được như vậy, hành giả sẽ phát được từ định, bi định, nhập vào sự thanh tịnh. Lúc đó, hành giả nên Quán chữ Lam trên đỉnh đầu phát sáng. Từ từ, chữ lam đó sẽ lan rộng ra trùm cả thân mình. Rồi thân mình là Lam tự, lửa cháy sáng rực lên. Khi đó miệng đọc “Úm lam” từ 21đến 49 biến (lần) hay nhiều hơn nữa. Tình pháp giới chơn ngôn “Úm lam” này là một Thần chú có công năng lớn làm cho tâm mình thanh tịnh. Thân, áo, đạo tràng không thanh tịnh thì khi quán đọc “Úm lam” sẽ được thanh tịnh. Sự thanh tịnh sẽ lan tỏa đi khắp pháp giới để tiêu trừ nghiệp chướng. Mỗi chơn ngôn đều có năng lực rất lớn. Nên chúng ta không nên phân biệt thần chú này cao, thần chú kia thấp...sẽ mang tội. Nếu chúng ta quán tưởng Lam tự cháy rực lan rộng pháp giới như trên thì chúng ta sẽ được thành tựu. Mọi pháp môn khác cũng đều đưa đến bến bờ giác, giải thoát.

Kế đến, hành giả niệm Hộ Thân Chơn Ngôn “Úm Xỉ Lâm” 21 hoặc 49 biến hay nhiều hơn. Trong kinh nói, thần chú này là vua lớn trong các Thần chú Đà La Ni. Nếu có người trai lành, gái tín hay thọ trì sẽ được Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường đến ủng hộ. Như vậy, nếu chúng ta thành tâm trì niệm Thần chú này thì đương nhiên chúng ta sẽ được một vị Thầy trong vô hình là Đức Văn Thù Sư lợi Bồ tát thường đến dạy bảo, truyền dạy, gia hộ cho mình. Rất khó được một vị Thầy trong vô hình là Đức Bồ Tát truyền dạy. Nếu trong kinh Đức Phật đã nói và qua thực tế của nhiều Vị Tổ, Thầy, nhiều vị Thiện tri thức đã tu hành, thực nghiệm được như trong kinh đã nói, đã truyền dạy cho chúng ta thì thực tế quá rõ ràng. Hôm nay, chúng ta tạo nên một niềm tin vững chắc một lòng trì niệm sẽ đạt thành tựu. Thần chú này cũng có công năng gia hộ, bảo vệ mình, người thân, quốc gia xã tắc, nhân loại. Nếu hành giả chí tâm trì niệm đạt số biến cao nhiều như torng kinh đã nói. Thần chú này có đưa ta thoát khỏi bến mê đưa ta đến bến bờ giác ngộ thành tựu qu3a bồ đề Vô thượng chánh đẳng, chánh giác.

Sau khi hành giả trì niệm hộ thân chơn ngôn 21 biến, 49 biến hoặc 108 biến xong. Kế đến hành giả trì niệm tiếp “Lục tự Đại Minh chơn ngôn – Úm ma ni pap mê hum”. Khi trì niệm thần chú này hành giả cứ tiếp tục kiết ấn Kim cang hoặc liên hoa ấn (Hai tay xòe ra chụm hai cổ tay vào nhau. Hai ngón cái, hai ngón út chạm vào nhau. Các ngón khác bung ra. Nếu chưa rõ, chưa làm được quí vị nên liên hệ đến ban quản trị diễn đàn Tammat sẽ được hướng dẫn cặn kẽ hơn trên thực tế). Rồi tiếp tục kiết ấn như trên và niệm Lục tự Đại minh chơn ngôn – Úm ma ni pap mê hum.
Khi chúng ta trì niệm Lục tự Đại Minh Chơn Ngôn xong, hành giả nên ngồi tĩnh tọa, tâm vắng lặng, thanh tịnh, tâm hướng về Đức Bổn Tôn thầm cầu nguyện: “Hôm nay, con đệ tự…nguyện trì niệm tu hành Thần chú Chuẩn Đề mong Đức Ngài gia hộ cho con tâm mau sáng suốt, mau chứng đạo quả bồ đề tâm. Nam mô thất cu chi Phật Mẫu chuẩn đề”.

Kế đến kiết ấn Chuẩn đề (Hai tay xòe ra. Hai ngón áp út, ngón út của hai tay co lại vào lòng bàn tay. Ngón tay áp út của tay mặt đặt trước còn tất cả ngòn đều thẳng ra. Hai ngón tay giữa chụm đầu lại. Hai ngón tay cái co lại vịn vào đốt thứ nhất của ngón giữa. Hai ngón cái đặt vào đốt nhất của ngón vô danh đã co vào lòng bàn tay rồi của bàn tay mặt. 

Kiết ấn xong, hành giả niệm Thần chú “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm” niệm như vậy 108 biến hoặc nhiều hơn.

Sau khi trì niệm xong, hành giả đảnh lễ Đức bổn tôn Chuẩn đề 3 lạy, niệm hồng danh người. Rồi quỳ xuống chấp hai tay lại thành tâm hồi hướng, nguyện:’ “Con tên..tuổi nguyện hồi hướng công đức này về tất cả pháp giới chúng sanh và đệ tử đồng sanh tịnh độ. Nguyện hồi hướng công đức trì niệm này đến với những oan hồn, yểu tử, không dã,thị Thành, không nơi nương tựa được nhiều phước báu siêu sanh tịnh độ. Nguyện hồi hướng công đức này đến với Cửu huyền thất tổ đồng siêu thăng tịnh độ. Nguyện hồi hướng công đức tu hành này về quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Nam mô thất cu chi chuẩn đề phật mẫu”.

Cách trì chú chuẩn đề khi không có bàn thờ Phật?

Nghi quỹ áp dụng cho những người không có bàn thờ, không có nhà cửa, sống lang thang hay hoặc là đang làm việc trong công xưởng, công ty...:

Nếu như quí đạo hữu mình vì công ăn việc làm. Mỗi sáng hay tối quán tưởng trong tâm mình kính đàn hoặc tưởng bổn tôn hay là quán tưởng trong tâm mình có kính đàn đức Phật mẫu chuẩn đề ngồi bên trong, có chín chữ phạn Thần chú Chuẩn đề theo thứ tự từ trái sang phải.

Khi quán tường như vậy ta niệm trong tâm:

 • - Nam mô Thập phương pháp giới chư phật - 3 lần.
 • - Nam mô Thập phương pháp giới chư vị bồ tát – 3 lần.
 • - Nam mô thập phương pháp giới chư vị Thanh văn, duyên giác, hiền thánh tăng – 3 lần.
 • - Nam mô Tỳ lô giá na Phật – 3 lần.
 • - Nam mô Thất cu chi Phật Mẫu Chuẩn đề - 3 lần.
 • - Nam mô Quán tự tại vương bồ tát ma ha tát – 3 lần.
 • - Nam mô thiên long bát bộ hộ pháp Thiên tôn – 3 lần.

Niệm xong như vậy ta cứ trì niệm trong tâm của mình:

 • - Úm lam - 7đến 21 biến (lần).
 • - Úm xỉ lâm - 7 đến 21 biến.
 • - Úm ma ni pap mê hum - 21 biến.

Niệm như vậy xong, hành giả bắt đầu niệm “Úm chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Cứ niệm thầm liên tục như vậy trong tâm, rảnh rỗi là cứ niệm. Đi xe, đi tàu cũng niệm. Vào công sở làm việc xong cũng niệm. Hay ở bất kỳ nơi đâu khi có thời gian rảnh thì niệm cho đến lúc tâm mình lúc nào cũng có câu Thần chú chuẩn đề “Úm chiệc lệ, chủ lệ, chuẩn đề ta bà ha. Bộ Lâm”. Khi nghe âm thanh tiếng xe chạy cũng là âm thanh của Thần chú. Tiếng gió thổi, sóng vỗ cũng là Thần chú. Niệm như vậy thì ta sẽ đến Nhất tâm bất loạn. Lúc người ta chửi mình cũng nghe tiếng Thần chú. Nghe như vậy được thì đâu còn pháp nào là khổ, là vui nữa. Đâu còn pháp nào là nhơ là sạch. Mang tâm hạnh như thế thì ta đã đạt được định lực trong đời này. Khi đã có định lực thì không bị cuống, rành buộc theo dục vọng. Trong mỗi lúc, mỗi ý niệm. Chúng ta đều nhìn thấy rõ, hiểu rõ như vậy thì sanh được huệ, sanh được huệ thì toàn các pháp trong ta đều thanh tịnh. Khi đã thanh tịnh thì ta đã có trong tâm sự giới lực. Giới lực luôn luôn bộ phá , đánh đuổi những vọng tưởng tham, sân, si.

Sau khi nhận nghi quỹ hành trì Chú chuẩn đề tu hành. Thì phương pháp bên cạnh hướng dẫn tu như vậy là đã thể hiện ra giới định huệ mà giới định huệ là con đường tu giải thoát của Chư Phật.

Đây là nghi quỹ hành trì chú Chuẩn đề. Nhóm cư sĩ Mật tông Chuẩn đề chúng tôi tài hèn, trí mọn nếu có điều chi sơ xót cầu mong chư vị Thiện tri thức niệm tình thứ lỗi cho.

TỪ TAMLINH.ORG: 

Các bạn lưu ý như thế này

 • Khi bạn trì chú Phật ( Đai bi, Dược sư, Chuẩn đề, Ngũ bội chú....) Các bạn chỉ dừng lại ở việc Phát tâm trì tụng và hồi hướng cho việc bạn cần là Xong
 • Không được tự ý lên mạng làm theo bất cứ Nghi quỹ ( Ngi thức ) + Ấn quyết nào của Mật tông, khi bạn chưa được thọ nhận sự quán đảnh từ 1 vị Mật sư. Vì nó chẳng đưa bạn tới đâu cả. Còn mang tội Trộm pháp ( ví đó là Mật )
 • Vị Mật sư sẽ biết bạn tu tới đó là đạt được gì, sai điều gì rồi dìu dắt bạn đi tiếp. 
 • Vì bản chất của Mật tông là 1 năng lực nó chỉ có sức mạnh để trợ duyên ví dụ như xe máy, xe ô tô, máy bay... để đưa hành giả đi đến mục đích nhanh nhất
 • Nó lệ thuộc vào người điều khiển. Người điều khiển ngay đúng thì nó ngay, đúng. Còn người điều khiên vào gốc cây, hầm hố thì nó đưa người và phương tiện vào gốc cây, hầm hố... Nên Mật tông (bùa, ngải..) là con dao 2 lưỡi. Người chánh nó chánh, người tà nó tà

Còn rất nhiều việc để nói nhưng xin nhắc các bạn: KHÔNG  tự ý làm theo những thứ trên mạng và chỉ dừng lại ở việc trì chú đơn giản như trên chùa mà thôi. Tuyệt không bắt ấn tùm lum

Nguồn: Phatgiao.org