04/06/2021 11:33 View: 2312

Đời là vô thường, hãy giác ngộ để TÂM bớt khổ - Thích Pháp Hoà