04/06/2021 11:33 View: 2472

Niệm Phật để thành Phật: Hiểu thế nào cho đúng?

"Niệm Phật để thành Phật " Nên hiểu thế nào cho đúng? Có phải cứ niệm Phật là sau này khi chết đi ta sẽ được thành Phật không? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu nhé. 

niem phat de thanh phat

MỖI TỐI THẮP HƯƠNG, MỘT CÂU NIỆM (NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT)!

Ai làm được liên tục trong một tháng thì tai ách được đoạn trừ, bệnh tình thuyên giảm.
Làm được liên tục trong một năm thì Phật Quang hiển lộ.
Làm được trong một thời hạ lạp thì luân hồi tránh được vĩnh viễn ba đường dữ. Khi sanh lại làm người nhất thiết là bậc thượng nhơn.

Nhưng nếu mỗi khi ta (nghe, thấy) được những hoàn cảnh thương tâm, dù không làm được gì thì một tiếng niệm Mô Phật (hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật) cũng sẽ là công đức vô ngại không thể nghĩ bàn.

Ai nói NIỆM PHẬT ĐỂ THÀNH PHẬT chỉ là huyễn hoặc phù phiếm với hiện thực! 
Niệm Phật là một lời CHÀO XÃ GIAO giữa TA với CHƯ PHẬT!

Hằng ngày CHÀO tức là hằng ngày TỰ TÂM ta đã gặp Phật.
Gặp được Phật trong Tâm sẽ dẫn dắt ta đến những vị Phật trong LỜI NÓI và HÀNH ĐỘNG
Khi càng gần với Phật thì sẽ càng xa với Quỷ. 
Người đời không Thiện tất là Bất Thiện. Không có cảnh giới Phi Thiện, Phi Ác như cõi Atula.

Gần sáng thì tránh được tối. Gần tối không thể tìm thấy ánh sáng!

Như vậy, niệm Phật là một lời chào xã giao giữa ta và chư Phật. Niệm Phật không thể thành Phật nhưng khi niệm hàng ngày, trong tâm bạn sẽ có Phật. Gặp được Phật trong Tâm sẽ dẫn dắt ta đến những vị Phật trong LỜI NÓI và HÀNH ĐỘNG. Khi càng gần với Phật thì sẽ càng xa với Quỷ. 

Vì thế, hãy CHÀO PHẬT hàng ngày để luôn gặp được Phật trong Tâm. 

Nghe Nhạc Chú Đại Bi:

Tamlinh.org