04/06/2021 11:46 View: 47393

Cách đọc kinh Địa Mẫu, Địa Mẫu chơn kinh

Theo phong tục dân gian để lại, ngày 8,18, 28 hàng tháng là ngày kị Mẫu, ai có phúc có duyên trì kinh Địa Mẫu là phúc lớn nhất. Bài viết này Tamlinh.org sẽ hướng dẫn các bạn cách lập đàn trì sám Mẫu Địa chơn Kinh.

tri tung kinh dia mau, mau dieu tri, dia mau chon kinh

Kinh của Mẫu tuy là kinh Cứu thế giảng rõ về nguồn gốc căn nguyên của con người cũng là kinh Giảng trì nên nếu học lâu sẽ giải được nghiệp quả dù nặng thế nào cũng tiêu chướng Nghiệp

Vậy những ai căn cơ chưa tìm ra lối thoát, còn bế tắc đau khổ trong cuộc sống, chúng ta hãy nghiêm trang tín tâm học kinh Phật Mẫu để hưởng thọ trì phúc báo của Mẫu

Thời gian trì niệm kinh Địa Mẫu

Thời gian tốt nhất để trì niệm kinh Địa Mẫu là lúc 12g trưa các ngày mùng 8-18-28 âm lịch hàng tháng, ngày vía lớn nhất là 18/10 âm lịch

Sắp lễ lập đàn trì kinh Địa Mẫu 

Chuẩn bị

  • 6 chum nước thanh thuỷ
  • 6 cốc nến
  • 6 quả 6 màu càng tốt không thì 6 quả tùy tâm của gia chủ
  • 13 miếng trầu têm cánh phượng hoặc 13 quả cau lá trầu quết vôi.
  • 5 bông hoa
  • 5 nén hương thắp vào các bát hương nếu có điện, còn không có điện thì thắp vào cây hương Mẫu.
  • Một lá sớ 
  • 1 bát cơm hoặc xôi oản tùy tâm

ĐÚNG GIỜ NGỌ chúng ta lập đàn trì và thỉnh Mẫu

VIDEO Tụng kinh Địa Mẫu PHẦN 1

 

VIDEO Tụng kinh Địa Mẫu PHẦN 2

 

Đọc kinh Mẫu

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

Nam mô Hoàng Mẫu Diêu Trì Địa Mẫu

Nam mô Phật Tổ Như Lai

Nam mô Phật Tổ Mẫu A Di Đà

Nam mô Thái Thượng Lão Quân

Nam mô Phật Tổ Mẫu Quan Thế Âm

Nam mô Phật Tổ Mẫu Chuẩn Đề

Nam mô Phật Tổ Mẫu Di Lạc 

Dược Sư Lưu Li Bồ Tát hưởng ứng chứng tri Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

Đức quan Thánh Đế Quân, Châu Xương, Quan Bình, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Thập Nhị Tiên Cô đồng giáng về phổ hộ độ cho chúng con, Cửu Huyền Thất Tổ Độ Hộ cho chúng con.

Hôm nay là [ngày/tháng ] chúng con quỳ dưới chân Mẹ, Cầu lịnh Mẹ trên, Mẹ, Cha, Thầy, Tổ phổ độ hộ cho chúng con, Chúa Xứ Thánh Mẫu, Linh Sơn Thánh Mẫu, các chư thiên, chư vị, chư thánh, chư thần trong tam giáo hội đồng Thánh – Thần – Tiên Phật, sự hiển hách linh thiên mầu nhiệm của Cha Mẹ độ hộ cho chúng con.

Lạy cha mẹ tiếp độ cho chúng con hết bịnh, hết hoạn, hết nạn, hết tai, các Cung, các Cõi, các Cô, các Cậu hưởng ứng chứng tri độ cho con là [tên của mình] nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh được thành Phật đạo, Phật Tổ, Phật Thầy, Phật Mẫu, Phật Mẹ, chứng tri đại từ đại bi A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

Hộ pháp chư thiên, tiêu diện đại sĩ và các chư thiên, chư vị, chư thánh, chư thần trong tam giáo hội đồng Thánh, Thần, Tiên, Phật sự hiển hách linh thiên mầu nhiệm của Cha Mẹ độ hộ cho chúng con ngày hôm nay là ngày vía của Mẫu Hoàng là [ngày/tháng] đại từ, đại bi A Di Đà Phật.

Đảnh Lễ Tam Bảo

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tận Hư Không Biển Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo

Chí tâm đảnh lễ , Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật, Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát

A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi, A Di Đà Phật độ hộ cho chúng con, độ hộ cho đất nước được Thái Bình, độ cho chúng con được hết bịnh, hết hoạn, hết nạn, hết tai, gia đình làm ăn phát tài, phát lộc, phát lợi, độ cho bá gia, bá tánh được an cư, lac nghiệp, độ cho đất nước được Thái Bình mãi mãi trường tồn để cứu độ cho nhân loại và cứu độ cho chúng sanh, đại từ đại bi A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Địa mẫu chân kinh

ĐỊA MẪU CHƠN KINH
GIẢNG KINH VÀ TỤNG NGHĨA

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

ĐỊA MẪU CHÂN KINH

Hóa sanh muôn loài


DÂNG HƯƠNG

Khói hương xông thấu mấy tầng xanh
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành
Trên khói hương này xin Mẫu ngự
Chứng minh con trẻ tấc lòng thành.

Nam mô hương cúng dường Phật Mẫu chứng minh


LỄ PHẬT
Kính lạy Phật từ bi quảng đại
Vì chúng sanh muôn loại đảo điên
Luân hồi khổ não triền miên
Mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm.


LỄ PHÁP
Kính lạy Pháp nguồn ân chưa trả
Nẻo quang minh mô tả rõ ràng
Vì đời lắm kẻ lầm than
Nên thuyền Bát Nhã sẵn sàng đợi đưa.


LỄ TĂNG
Kính lạy Tăng là người chí cả
Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu
Vô minh nên mới lo âu
Rọi đường cứu khổ dẫn đường chúng sanh.

• Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh (1 lạy)
• Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh (1 lạy)
• Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh (1 lạy)
• Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh (1 lạy)


PHỤC NGUYỆN

Hoàng Mẫu chân kinh, cầu nguyện Tam cõi cộng đồng,
Thánh Thần Tiên Phật nghe nguyện:
Này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm,
Cầu cho quốc thái, dân an, thế giới thái bình an lạc xứ. (1 lạy)

Cầu cho chúng sanh nhân loại được ấm no,
Phước Lộc Thọ đủ đầy, thoát ách, tiêu tai, nạn khỏi, tật bịnh tiêu trừ. (1 lạy)

Cầu nguyện cho Phật tử nam nữ trẻ già trên non, dưới thế,
Theo Mẹ tu hành tinh tấn tâm lành sáng suốt, hiếu đạo vẹn toàn với Mẹ,
tu cho đến ngày thành Phật đạo bất thối tâm. (1 lạy)

Cầu nguyện cho Cửu huyền Thất tổ, ông bà cha mẹ,
lục thân quyến thuộc, âm siêu dương thái, đặng nghe lời của Mẫu,
dứt tâm mê muội, xa lìa tội ác, hồn linh siêu thoát,
sớm nơi Tây vực, an vui mùi Phật đạo. (1 lạy)

Thành tâm khẩn nguyện, nhờ oai linh nhiệm mầu của Mẫu Kim Quang,
vận chuyển gia đình hưng thònh quyến thuộc tăng phước hoàn viên,
Phước Lộc Thọ miên trường, sở nguyện sở cầu như ý. (1 lạy)

• Nam mô Phật Mẫu chứng minh (1 lạy)
• Nam mô Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh (1 lạy)
• Nam mô Diêu Trì cung, Hội Mẫu chứng minh (1 lạy)


ĐỊA MẪU CHÂN KINH
Giảng nghĩa và Tụng nghĩa

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH

Phật Địa Mẫu ngự trên cõi Thượng tầng Tối cao đặt ra quyển Chơn Kinh đặng khuyên răn đời, dưỡng dục đời và bảo toàn tánh mạng cho tất cả người đời.

XƯNG TÁN ĐỊA MẪU
- Địa Mẫu đấng tối cao giác ngộ
- Điển linh quang tế độ chúng sanh
- Hỡi ai chớ có lạc lầm
- Lời vàng châu ngọc chỉ rành nẻo tu
- Cõi trần thế mịt mù tăm tối
- Phải nghe lời Mẹ thuyết chơn kinh
- Chớ ham vật chất lụy phiền
- Sớm mau thức tỉnh Mẹ ban phước lành

CÚNG HƯƠNG

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 Biến)
- Đốt hương trầm thấu đến Diệu cung
- Thành tâm khẩn nguyện Đức Mẫu từ
- Trên khói hương này Kim Mẫu ngự
- Cảm ứng chứng minh tất lòng thành

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH
- Khai đuốc huệ tâm đăng tỏa sáng
- Trăm ngàn muôn kiếp dễ gặp đâu
- Hạ ngươn kỳ ba Long Hoa Hội
- Mẹ ban điển lành mới rõ thông

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 Biến)

SÁM KINH ĐỊA MẪU

DÂNG ĐĂNG

Dâng đuốc thiêng thành tâm kính Mẫu
Ngọn linh đăng soi thấu mười phương
Điển quang tỏa ánh chiêu dương
Cầu xin từ Mẫu tây phương chứng đàn
Mẹ giáng thế độ an non nước
Chuyển huyền linh ban phước vạn dân
Nguồn thương sầu đọng buâng khuâng
Nhìn đăng lòng tưởng Mẹ gần bên con
Xưa Mẫu ngự chim loan tại miếu
Tỉnh Thiểm tây huyền diệu ứng linh
Bút cơ Mẹ thảo tâm kinh
Lời châu chép lại tâm tình Mẫu thương
Nhìn biển cả trùng dương nước biếc
Tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau
Mẹ trông từng lượn sóng ào
Bao nhiêu sóng lượn ngẹn ngào bấy nhiêu
Cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ
Mẹ sáng khai hóa độ khắp nơi
Núi sông vũ trụ đất trời
Chính do Hoàng Mẫu tạo đời an vui
Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm
Ngày lẫn đêm lo kiếm hạnh con
Dâng đăng Mẹ chứng lòng son
Vạn dân bá tánh nước non thanh bình

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

DÂNG HƯƠNG

Ngày kỷ niệm trăng mười thập bát
Gió đông về ngào ngạt nguồn thương
Chốn trần trẻ dại dâng hương
Thỉnh cầu từ Mẫu tây phương chứng đàn
Dâng nén hương lời vàng cung kỉnh
Tiếng trẻ thơ nguyện thỉnh Mẹ hiền
Lạy cầu vọng thấu cung tiên
Nơi tây vương Mẫu diệu huyền chứng minh
Mẹ thương con thâm tình muôn thuở
Đạo hoằng truyền rộng mở khắp nơi
Gắng tu thoát tục xa đời
Quê tiên chốn cũ là nơi trở về
Nhìn quanh cảnh sơn khê non nước
Cõi giới ba hưởng phước Mẹ ban
Chính do Hoàng Mẫu thỉnh an
Độ cho sanh chúng một đàng chánh tu
Làn khói bạc ngút mù bay tỏa
Tâm hương thành hiện rõ Diêu cung
Đài hương Mẹ ngự không trung
Thức tâm kẻ thế soi chung gương hiền
Tam nhựt Mậu có siêng bái Mẫu
Tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương
Con quỳ dâng chén tâm hương
Lạy Mẹ phủ đức thập phương an lành

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU
DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

DÂNG TRẦM

Nhìn làn khói trầm hương bay tỏa
Nhớ Mẫu hiền lệ nhỏ dòng châu
Đàn con tha thiết nguyện cầu
Mẫu từ phủ điển nhiệm mầu chứng minh
Chốn trần miền cung nghinh đại lễ
Kỷ niệm ngày giáng thế Từ Tôn
Thượng từng Mẹ phủ càn khôn
Chuyển khai hoằng đạo pháp môn hạnh từ
Đọc kinh Mẫu lòng như xao xuyến
Gởi tâm thành thăm viếng Mẫu thân
Chuông chùa vang tiếng xa ngân
Chạnh lòng con trẻ tuôn dần lệ sa
Khói hương trầm thiết tha theo gió
Áng mây lành hiện rõ huyền vi
Con nguyện kiếp kiếp tu trì
Nương về theo bóng từ bi Mẫu Hoàng
Cầu lịnh Mẹ chỉnh an non nước
Điển Mẫu từ ban phước chúng sanh
Trần gian biết nẻo tu hành
Nhờ đèn trí huệ phúc lành Mẹ ban
Tầm chánh giác đạo vàng rực rỡ
Hạt bồ đề này nở rừng cây
Am tiền nói nghiệp thang mây
Điển thiêng Mẹ chứng nhựt nay kinh đàn

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU
DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

DÂNG HOA

Hoa tươi thắm kính dâng Từ Mẫu
Gió hương lành nhẹ thổi mười phương
Dập đầu lạy Mẹ xót thương
Chứng lòng con trẻ cúng dường dâng hoa
Lời vang cầu thiết tha ai oán
Chốn dương trần tợ áng phù vân
Chúng sinh đau khổ vô ngần
Thành tâm lạy Mẹ gội lần tội xưa
Ngày Kỵ Mẫu sớm trưa bái Mẫu
Tiếng chân thành vọng thấu Diêu cung
Gắng tu noi chí bá tùng
Bồ đề hạnh nguyện thơm chung hương lành
Điểm huyền linh phủ quanh bao khắp
Nhớ Mẫu hiền con chắp tay cầu
Lạy Mẹ độ hết năm châu
Cầu xin sanh chúng sớm hầu diêu cung
Người chốn thế hiếu trung trọn giữ
Hội long hoa Mẫu tử tương phùng
Hương lành thơm ngát lạ lùng
Bồ đề rộ nở tại cung Diêu trì
Hoa thơm ngát con quỳ dâng lễ
Lạy Mẫu thương giáng thế chứng minh
Tay ngà dâng đóa hoa xinh
Thỉnh cầu Mẹ giáng điển linh chứng đàn

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU
DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

DÂNG QUẢ

Quả tươi xanh tâm thành cung kỉnh
Tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh Từ Tôn
Điển linh phủ khắp càn khôn
Chuyển khai đại đạo tiếng đồn vang xa
Tụng kinh Mẫu gia gia an ổn
Mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai
Lời châu ghi lại trần ai
Là do huyết mạch phi tài từ tôn
Oai linh Mẫu bao gồm vũ trụ
Dưỡng nuôi con hấp thụ điển thiêng
Phước tài lộc thọ triền miên
Dân lành nước thạnh nhà yên thanh bình
Tam nhựt Mậu trì kinh Địa Mẫu
Chúng sanh đều số đổi nhàn thanh
Mùa màng sung túc tươi xanh
Quả hoa thơm ngát hương lành từ bi
Thâm ân Mẹ khắc ghi xanh sử
Kỷ niệm ngày Mẹ ngự không trung
Dập đầu bái tạ Vương cung
Độ an sanh chúng tao phùng Long Hoa
Kính lạy Mẫu thiết tha lời trẻ
Dâng quả tươi thỉnh Mẹ chứng tri
Dập đầu lạy Đức Diệu trì
Điển linh Mẹ phủ cứu nguy dân lành

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU
DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

DÂNG THỦY

Cung kỉnh dâng thủy thành thơm ngát
Nhớ trăng mười thập bát hằng niên
Đúng ngày giáng thế Mẫu hiền
Thủy thanh bát ngọc khẩn nguyền cung nghinh
Đàn con trẻ quỳ xin Mẹ chứng
Độ dân lành bền vững tâm tu
Sơn khê rảo bước ngao du
Vào nơi biển thánh rừng nhu tu hiền
Dâng thủy thơm kiền thiền vọng bái
Điển Mẫu từ phủ rãi khắp nơi
Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời
Ngự nơi thượng cõi ban lời ngọc châu
Mẹ truyền pháp nhiệm mầu phản chiếu
Cứu đàn con tận hiếu tận trung
Nguồn thương Mẹ phủ ngàn trùng
Suối lòng ngào ngạt ban chung con lành
Chính Mẹ tạo non sông xanh tươi thắm
Biển sông sâu thăm thẳm trùng khơi
Hoằng khai đại đạo khắp nơi
Kể từ vô thủy đến đời hậu thiên
Tâm kinh Mẫu lời khuyên lai láng
Điển huyền linh tỏa sáng mười phương
Tay dâng bát ngọc trà hương
Thành tâm lạy Mẹ xót thương chứng đàn

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU
DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH


SÁM KINH ĐỊA MẪU
ĐỊA MẪU KINH

Phủ Hớn Trung nơi huyện Thành Cố
Tỉnh Thiểm Tây miếu cổ ứng linh
Thượng từng tỏa ánh quang minh
Chim loan Mẫu ngự truyền kinh răn đời
Kim ngôn Mẹ đây lời mạc huyết
Đức Từ Tôn tha thiết khuyên con
Hiếu trung giữ vẹn cho tròn
Mẹ hiền điển bảo toàn chúng sanh
Tam nhựt Mậu tâm thành kính Mẫu
Tấm lòng son vọng thấu Diệu cung
Gia gia sum họp trùng phùng
Dân an quốc thới hưởng chung thanh bình
Mùa màng được tươi xinh sung túc
Mẹ độ con từng phút từng giây
Núi sông vũ trụ đó đây
Chính do Hoàng Mẫu dựng gầy tạo nên
Linh điển Mẹ dưới trên phân rõ
Tâm chơn kinh Mẹ tỏ lời châu
Hoằng khai đại đạo nhiệm mầu
Hóa sanh bốn biển năm châu tươi nhuần
Phật Mẫu ngự thượng từng độ thế
Điển chơn linh phước huệ rải ban
Tâm kinh Mẫu dạy rõ ràng
Con lành hiếu thảo đàn tràn cung nghinh
Phước lộc thọ hiển vinh do Mẫu
Trọn đủ thời kỳ Mẫu hằng niên
Dân an nước thạnh nhà yên
Lời châu Mẫu dạy gắng chuyên tu trì
Thơ ngâm diệu huyền vì cơ bút
Mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh
Xưa vua Bàn Cổ phong danh
Diêu trì Phật Mẫu hóa sanh muôn loài
Chơn linh Mẫu xét soi vũ trụ
Điển âm dương kết tựu anh nhi
Thượng từng Mẫu ngự phương phi
Phân ra thiên địa trị vì chúng sinh
Địa Mẫu truyền chơn kinh tâm huyết
Khí âm dương hội hiệp cùng nhau
Mưa hòa gió thuận tươi màu
Hóa sanh nhơn loại ngạt ngào chơn thân
Vậy ai mới bước lần đường đạo
Phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh
Lời châu Mẹ dạy huyền linh
Hoàng Thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn
Cầu lịnh Mẹ bảo toàn sanh chúng
Độ nhơn sanh giữ đúng hạnh Tiên
Từ đây thiện địa phân riêng
Âm dương chơn khí linh nguyên chẳng rời
Nhựt nguyệt tinh phương trời sáng tỏ
Máy huyền vi hiện rõ thần thông
Mẹ phân nam bắc tây đông
Bốn phương tám hướng bao vòng càn khôn
Điển thiêng Mẹ bảo tồn vĩnh cửu
Chốn trung ương Mẹ thủ địa châu
Linh quang chiếu sáng nhiệm mầu
Thiên Tiên bảo dưỡng gồm thâu nhơn lành
Phu quân Mẫu trường sanh bất lão
Tài cao minh sáng tạo huyền vi
Thiên lung địa á diệu kỳ
Tri âm phối hợp phục quy Diêu đài
Thiên địa lập âm lai dương khứ
Khí thần giao gìn giữ điển linh
Đất trời do tạo hóa sinh
Pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên
Chính Mẹ tạo tôi hiền chúa thánh
Phủ điển linh chơn tánh tâm thanh
Chẳng ngừng hóa hóa sanh sanh
Thiên can thường chuyển vận hành địa chi
Thần với tựu thì thai thánh
Mẹ cưu mang canh cánh thập niên
Tình thâm Mẫu tử thiêng liêng
Mười thu đúng nhựt chia riêng quẻ hào
Trong bát quái thân vào tám hướng
Tám quả do mỗi hướng định ra
Sáu hào một quẻ đó là
Ba trăm tám bốn tẻ ra các hào
Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng
Thập niên trường chuyển dụng thánh thai
Minh quân xuất thế trần ai
Sáu vì Thiên Tử phi tài huyền quang
Mẹ phán vua Thiên Hoàng con trưởng
Đến Địa Hoàng Mẹ thưởng thứ hai
Nhơn Hoàng tam đệ thiên tài
Còn ba vị nữa phân rày sau đây
Vua Phục Hy, ngài hay biến hóa
Bát quái phân phát họa hiển linh
Chỉ rành tám hướng thinh thinh
Âm dương vũ trụ quang minh phân bài
Vua Thần Nông phi tài ngũ cốc
Sắc lịnh gieo châu ngọc khắp nơi
Đó là hạt giống của trời
Sanh ra lúa gạo giúp đời an khang
Vua Hiển Viên tạo ban y phục
Đem ấm no hạnh phúc vạn dân
Lưu truyền cơm áo chốn trần
Để cho người thế tâm thân thanh nhàn
Vũ trụ do Mẫu hoàng xuất phát
Mẫu tạo ra Bồ Tát, Thần Tiên
Thượng tầng bao phủ điển thiêng
Chẳng rời xa khỏi Mẫu hiền dưỡng sanh
Nhìn biển cả trời thanh nước biếc
Khắp bốn mùa tâm tiết trở xây
Gió ngàn tỏa lượn tầng mây
Hóa sanh nhơn loại cỏ cây thú cầm
Có ngũ nhạc bổng trầm ngân trổi
Khắp muôn nước từ Mẫu dưỡng sanh
Các đời vương đế đại danh
Từ trong thân Mẫu trưởng thành mà ra
Danh lam có năm tòa thắng cảnh
Chốn sơn lâm tuyết lạnh sương rơi
Có cây cổ thụ sống đời
Sắc dân trăm họ do nơi Mẫu thành
Năm giống lúa tươi xanh vun dưỡng
Sáu thứ gạo dành thưởng nhơn sinh
Nhân dân no ấm hiển vinh
Sống nhờ điển Mẹ huyền linh phủ đầy
Khi lìa thế gởi thây thân Mẫu
Sự hóa sanh dời đổi vô thường
Thân Mẹ là chổ tựa nương
Từ tôn địa Mẫu nguồn thương ngập tràn
Nào châu quận thôn làng tỉnh huyện
Kìa lâu đài cung điện nguy nga
Am, chùa, quán, xá lập ra
Hiền Thần, Tiên, Thánh Mẹ đà thưởng phân
Chư Phật đắc kim thân do Mẫu
Cả trân châu ngọc bửu đó đây
Thiếu chi kẻ ước việc này
Lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành
Loại kim khí bạc vàng quý báu
Tất cả do Mẫu tạo xuất ra
Vương hầu vạn quốc gia gia
Cũng do lịnh Mẹ ban ra tôn sùng
Người chốn thế hiếu trung hưởng phước
Bao huyền linh sau trước Mẹ ban
Dân an quốc thới thanh nhàn
Đế vương cung kỉnh Mẫu hoàng Từ Tôn
Nước nào bị dập dồn chinh chiến
Cũng do nơi Mẫu chuyển phạt hành
Vậy ai nào biết đến danh
Huyền linh quang điển Mẹ dành đó đây
Có tạo lãnh the đầy lụa vải
Cùng quả hoa rau cải trái cây
Nào là chua ngọt đắng cay
Lúa ăn, thuốc uống, rừng cây ai tường
Hành, ớt, hẹ, gừng, đường, tiêu, tỏi
Khắp nhơn sinh ai khỏi bịnh đâu
Hóa sanh linh dược nhiệm màu
Cao lương mỹ vị thiếu đâu vật nào
Lại có dấm, chanh, dầu, tương, muối
Suối nào bằng nguồn suối tình thương
Mẹ ban trăm vạn mùi hương
Lao tâm tổn huyết đoạn trường vì con
Công lao Mẹ bút son khó tả
Tình bao la biển khó hơn
Khổ đau từ Mẫu chẳng sờn
Nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành
Vật ăn uống Mẹ dành con đó
Sản phẩm do Mẹ hóa tạo ra
Cân đai áo mão phù hoa
Bạc tiền vật dụng hiển ra hằng ngày
Mẹ chẳng thấy một ai lòng tưởng
Thân Mẫu sanh ban thưởng khắp nơi
Vật chi chẳng sót trên đời
Mẫu không nghe có một lời nhớ thương
Trong vũ trụ tuần hoàn tạo hóa
Do Mẫu sanh ra quả địa cầu
Biến dành sáu ngả luân hồi
Biết bao sản vật hoa màu tốt xinh
Kẻ thế đâu rõ tình thâm Mẫu
Dầu Hoàng Thiên khó nổi sánh hơn
Trên trời mưa đổ từng cơn
Dưới đất Mẹ hóa huyền chơn phép mầu
Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ
Ngũ cốc dành hóa độ nhơn sanh
Cỏ cây tươi tốt hương thanh
Địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu
Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết
Bao tinh vi sương tuyết giá băng
Đài mây gom tụ phủ giăng
Gặp luồng quang điển biến tan mây liền
Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp
Cù rồng kia trốn nấp ngàn sông
Lãnh phần vận chuyển gió giông
Mẹ truyền hoán vũ hô phong ứng hầu
Cù rồng ở xứ nào chẳng có
ẩn biển sâu làm gió chuyển mây
Đều do lịnh Mẹ phán bày
Ơn trên chiếu triệu dám rày rãi đâu
Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất
Mẹ dưỡng nuôi âm chất hoằng khai
Nhọc nhằn nào quản đắng cay
Điển quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh
Chốn dương trần con lành tọa hưởng
Bao nhiệm màu Mẹ thưởng hồng ân
Tất cả do lịnh Mẫu phân
Công đây chẳng thấy người trần ghi tâm
Mẹ thương con dạ thầm đau thắt
Chẳng bao giờ nhắm mắt nghỉ đâu
Điển quang nếu Mẹ rút thâu
Càn khôn, vũ trụ, địa cầu tiêu tan
Khi cá ngao trở ngang vùng vẫy
Thiên địa đành phải chịu rã đôi
Dương trần như thể bèo trôi
Cảnh trời trống rỗng thảm sầu nạn tai
Ngoại càn khôn như lai tạm ẩn
Chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tin
Từ vua chúa đến quân binh
Sẽ đều tận diệt nhơn sinh điêu tàn
Phương hướng đành tiêu tan tất cả
Như ở trong lò hỏa bị thiêu
Muôn loài vạn vật bao nhiêu
Phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu
Mẹ phán truyền châu cao quý
Ai sưu tầm diệu lý quang minh
Tâm thành khảo sát chơn kinh
Thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành
Từ Tôn chiếu điển lành ban phước
Sắc lịnh phê người được hiển vinh
Phi tài huyền diệu cao minh
Mẫu từ giáng bút ngọc linh chi truyền
Nhập vào tâm kẻ hiền năng sáng suốt
Chơn kinh như ánh đuốc thiên nhiên
Mẫu cho phản bổn hườn nguyên
Chơn thần đúng ngoạt xuất liền chẳng sai
Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tánh
Gắng tâm tu hưởng cảnh thượng đài
Khai tâm trung chuyển đạo ngay
Lý chơn thông hiểu chớ rày bỏ qua
Cần quán tưởng sâu xa kinh Mẫu
Chớ khoe tài nông nổi mà chi
Chơn kinh lịnh Mẹ khó gì
Quần thần văn võ chẳng khi lời vàng
Đại từ tôn Mẫu hoàng cao cả
Ân đức dày vong ngả đành sao
Tao nhân mặc khách anh hào
nông, thương, công, sĩ nỡ nào lãng ngơ
Không đền đáp tôn thờ cung kỉnh
Nỡ vô tâm chẳng kính Mẫu hiền
Thâm sâu nghĩa cả thiêng liêng
Đành lòng bội bạc chơn truyền lời châu
Chánh pháp đạo nhiệm mầu ai rõ
Giả đò như chẳng tỏ ngộ chi
Phụ ân từ Mẫu Diệu trì
Đọa đày muôn kiếp chẳng thì tái sanh
Muốn biết rõ tánh danh Phật Mẫu
Hãy lắng nghe lời Mẫu phân rành
Lão bà hỗn độn hóa sanh
Thuở còn mù mịt trược thanh chưa tường
Thiên địa chia âm dương chơn khí
Thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm
Thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn
Muôn ngàn năm khuyên răn dạy dỗ
Ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ
Mẫu hoàng từ giã con thơ
Hóa thân chớp nhoáng phút giờ chia tay
Hư không ngự mây đài thượng cõi
Điển quang minh chiếu rọi khắp nơi
Huyền vi biến hóa chuyển đời
Truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha
Chẳng thấy ai lệ sa nhớ Mẫu
Chốn trường giang gợi nỗi nhớ thương
Ngự thuyền lướt sóng trùng dương
Nào ai để dạ vấn vương lòng sầu
Mẹ thương con chẳng câu phiền trách
Lòng ước mong huyết mạch trùng phùng
Sớm về điện ngọc Diệu cung
Con lành cố gắng hiếu trung tu hiền
Hội tí sửu khai thiên tịch địa
Vạn sự thành hiếu nghĩa vi tiên
Chơn kinh Phật Mẫu diệu huyền
Hơn trăm tám chục câu khuyên răn đời
Mỗi câu mỗi ý lời Mẹ thuyết
Cũng từ nguồn mạch huyết chảy ra
Gồm bao lời ngọc thiết tha
Chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi
Khắp gia gia đều trì niệm mãi
Thì mùa màng cây trái hoằng sai
Ấm no hưởng lạc trần ai
Cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dồn
Điển quang Mẹ bảo tồn vĩnh cữu
Độ con thơ hội đủ diệu cung
Nếu ai chẳng tin bất tùng
Mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bọ ăn
Cuộc sống đành khó khăn đau khổ
Nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy
Không mong sống sót được gì
Đại kiếp thủy hỏa phong phi ngập tràn
Đại Từ Tôn Mẫu Hoàng cho biết
Đúng trăng mười vào tiết trời đông
Mẫu từ xuất hiện thần thông
Vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh
Mẹ phủ hết điển linh quảng đại
Tâm huyết thư để lại chơn kinh
Kim ngôn siêu thoát quang minh
Từ Tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn
Là con hiếu đàn tràng cung kỉnh
Mỗi hằng niên nguyện thỉnh Mẫu từ
Đúng ngày thập bát trăng mười
Gia gia tụng niệm người người trì kinh
Lập đại lễ hoa xinh trà quả
Dâng hương đăng tất cả khiết tinh
Cùng nhau hội hiệp trì kinh
Sớ dâng từ Mẫu chứng minh con lành
Nếu như có nhơn danh hiền sĩ
Truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy
Từ Tôn đài thọ ân đầy
Cháu con hiền sĩ từ đây huy hoàng
Hưởng lộc thọ vinh sang phú quý
Hạng phu nhân bần sĩ hiền thần
Truyền kinh phổ biến xa gần
Gia gia vui hưởng muôn phần ấm no
Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo
Năm trai lành kế tạo lửa hương
Hai gái hiếu đạo thuần lương
Đời đời nối dõi tổ đường tông môn
Nam nữ nào sùng tôn kính Mẫu
Kỉnh lễ ngày kỵ mậu thành tâm
Mẹ ban phước lộc cao thâm
Thiên xuân vạn đại hưởng âm đức dầy
Xứ phương nào hằng ngày cúng vía
Đàn tràng cầu bốn phía an ninh
Bảo toàn tánh mạng chúng sinh
Mẫu Hoàng phủ điển úng linh lời nguyền
Quốc dân nào kiền thiền vọng bái
Thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân
Mẫu từ cho xuất thánh nhân
Thông minh xuất chúng muôn phần huyền linh
Công đức Mẫu vô hình khó tả
Dầu lâm sơn biển cả khó hơn
Ai mà đáp nghĩa đền ơn
Phải sùng am tự, họa sơn tượng hình
Rồi dâng lên hương linh thờ phượng
Tạo lập thành, tâm tưởng bái tôn
Diêu trì Phật Mẹ linh hồn
Hiếu từ làm đặng y ngôn kim truyền
Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo
Gắng sức xây tái tạo mau đi
Tùy gia phương tiện hữu vi
Chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào
Mẫu chứng lòng thành cao tâm hảo
Sẽ ghi con tên thảo danh đề
Thẻ ngọc Mẹ chuyển bút phê
Tâm phàm phủi sạch trở về diệu cung
Bởi vì con tận trung tận hiếu
Đắc quả cao cửu khiếu khai minh
Con hiền thọ hưởng trường sinh
Nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành
Mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở
Chánh quả thành dứt nợ trần ai
Ban cho cửu phẩm liên đài
Trung ương thượng quốc về ngay đền vàng
Thành Đại La nghiêm trang quý báu
Phu phụ đồng đắc đạo kim thân
Mẹ ban thọ hưởng hồng ân
Lưu danh bửu điện muôn phần vẻ vang
Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng bảo dưỡng
Trải hết tâm vô lượng vô biên
Ngự nơi cõi thượng thiêng liêng
Độ cho quốc thới dân yên thanh bình

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU
DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

ĐỊA MẪU DIỆU KINH

Phật Mẫu tuy vô hình vô tướng
Mẹ cầm quyền phạt thưởng nhơn sinh
Ban ra lời ngọc chơn kinh
Khảo sát địa lý khai minh địa cầu
Thuở hỗn độn một bầu không khí
Còn mịt mù vô thủy biết đâu
Phật Mẫu đã ngự đó rồi
Phật ra thiên địa hoàn cầu chuyển xoay
Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất
Đạo hoằng khai lời thật huyền linh
Phổ thông truyền bá chơn kinh
Phán bày phong tục nhân sinh sáng ngời
Chốn phàm trần đến đời ngươn hạ
Mẹ giáng cơ bút tả chơn kinh
Ai truyền ấn tống phổ in
Mẫu Hoàng bảo hộ khương ninh cửu trường
Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn
Giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chơn
Dựng đời thạnh trị thượng ngươn
Hết lòng chỉ giáo linh nhơn tỏ tường
Khắp thế giới thập phương cung kỉnh
Ráng niệm trì nguyện thỉnh lời châu
Đắc thành sở nguyện mong cầu
Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm
Hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ
Lưu truyền kinh từ thuở ban hành
Kẻ nào tụng niệm chơn thành
Thánh Tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi
Ai chẳng tín bất cầu ác cảm
Chê bai rằng mờ ám không tùng
Đến khi nào lúc lâm chung
Hồn linh kẻ ấy vô cùng khổ đau
Ngục A Tỳ sa vào miên viễn
Đọa đày người lắm tiếng dễ khinh
Sanh lòng nhạo báng lý kinh
Tội như biển cả mông mênh thảm sầu
Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hải
Mẹ chẳng phiền phải trái chi đâu
Xét ra khắp cả hoàn cầu
Đều do lịnh Mẹ pháp mầu chuyển ra
Mẹ thương con vị tha tất cả
Nào thấy ai để dạ xót thương
Đắng cay khổ nhọc ai tường
Rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao
Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu
Bố cáo cho người hiểu rõ ràng
Đứng ra giải đáp lời vàng
Cho người trần thế dương gian tri tường
Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh
Nạn thiên tai phải quạnh hiu sầu
Dập dồn nhiều cảnh khổ đau
Họa tai trước mắt tránh đâu bây giờ
Mẹ thương con đề thơ phân tỏ
Lại chẳng nghe ghi rõ lời châu
Cuộc đời thế sự bể dâu
Mẹ đà tường tận đoán rồi tiên tri
Dầu khó khăn việc chi nguy khốn
Mẹ bình trị chỉnh đốn khắp nơi
Phán truyền bày tỏ bao lời
Hóa sanh hoằng đạo khai đời dưỡng sanh
Phật Mẫu Cổ phân rành tất cả
Bảy mươi hai vị đã lãnh phần
Đương kinh hành sự xa gần
Vị nào cũng có Thánh Thần họp chung
Duy mình Mẫu chẳng cùng ai cả
Khắp ở trong thiên hạ xứ nào
Lập chùa tạo miễu đền cao
Phụng thờ Thần Thánh ra vào cung nghinh
Còn Mẫu đây riêng mình ai nhớ
Đến tánh danh cũng chớ tường tri
Cõi trần chẳng có chi chi
Một ngôi miễu nhỏ vậy thì cũng không
Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ
Nên cam đành khổ lụy sầu bi
Quanh năm bao cảnh loạn ly
Trời mưa không thuận đất thì không sanh
Mẹ thương con chẳng đành dứt
Tình thiêng liêng bút mực ghi rằng
Các con lớn nhỏ nghe chăng
Thọ trì kinh Mẫu khó khăn cũng lành
Khắp nhơn sinh đều hành tâm đạo
Giúp cho đời cải tạo ăn năn
Chẳng luận cao thấp ngang bằng
Dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh
Chín tuổi biết cung nghinh đọc tụng
Điển huyền vi hữu dụng Mẹ ban
Cốt nhục xa cách lạc đàn
Mẹ cho tái hợp bình an sum vầy
Vui trong cảnh bao ngày cách biệt
Dầu chia cũng hiệp cùng nhau
Không phân hai bậc thấp cao
Ai ai cũng được truyền trao kinh này
Khắp non nước đông tây nam bắc
Phổ biển kinh để nhắc nhở lòng
Thập phương bá tánh rõ thông
Nếu chẳng khứng thọ chắc không sanh tồn
Bao nguy hiểm dập dồn đau xiết
Nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng
Chúng sanh ngã gục nhào lăn
Lâm vòng đại nạn thoát chăng được nào
Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật
Sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê
Khắp trong tất cả thành quê
Thảy đều thọ nạn ê chề khổ thân
Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết
Thổ sản này ngã chết chẳng còn
Đói lòng quằn quại các con
Vậy khuyên ráng nhớ lời son Mẫu từ
Mẹ khuyên con tâm thư lời cuối
Gắng tâm tu thông suốt lý kinh
Truyền trao giải nghĩa phổ in
Cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời
Chúng con sẽ thấy đời hết khổ
Nội trong năm phổ độ đầu tiên
Mưa hòa gió thuận khắp miền
Mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai
Còn như đáo lệ ngày Kỵ Mẫu
Lập đàn tràng bái Mẫu trì kinh
Dâng đèn sáp thiệt quang minh
Từ Tôn phủ điển nhơn sinh phúc dầy
Mỗi trăng có ba ngày Mậu Kỵ
Hãy thành tâm bền chí cúng dường
Kỉnh đàn, đăng, thủy, hoa, hương
Ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo
Việc cúng kiến phải cho tinh khiết
Cố gắng tu tha thiết cần chuyên
Lo tròn phận sự hằng niên
Ba mươi sáu nhựt kiền thiền trì kinh
Sắm lễ vật cung nghinh từ Mẫu
Trong các ngày Kỵ Mậu lập đàn
Gồm có sáu ngọn đăng quang
Quả hoa tươi thắm hương phần năm cây
Sáu chung nước lọc đầy đủ lễ
Cùng chung nhau họp để kỉnh đàn
Thuyết kinh giải lý rõ ràng
Mỗi người đều định tâm an thọ trì
Ai xứ nào làm y lời dạy
Định tinh thần tụng bảy biến kinh
Tiêu bao nghiệp chướng tội mình
Hưởng đời ngươn thượng huyền linh sanh tồn
Ai cố gắng sớm hôm trì tụng
Thêm hai thời chuyển dụng tâm thành
Mẹ ban huyền diệu điển thanh
Tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia
Đức Từ Tôn truyền ra cho biết
Các con cần tha thiết ghi lòng
Lúa mạch gần chín đầy đồng
Hiện ra móng bạc hư không rõ ràng
Gió từ đâu thổi sang rất mạnh
Trong niên này gặp cảnh phong ba
Khổ sầu từ trẻ tới già
Chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàn
Nạn đói lạnh lầm than đau xiết
Là điềm trời ứng thiệt rõ ràng
Thiên Đình thâu hạt lúa vàng
Thần linh ngũ cốc lịnh ban về trời
Gieo họa cho cảnh đời khốn khổ
Tuy vậy mà có chỗ cùng chừa
Nơi nào kỉnh Mẹ sớm trưa
Trì kinh địa Mẫu phước thừa bình an
Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó
Được trúng mùa mưa gió thuận hòa
Ai tùng phổ biến gia gia
Tuyên truyền kinh Mẫu đứng ra giải bày
Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý
Mẫu sẽ sai các vị thiên thần
Gia thần ủng hộ ân cần
Đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm
Được phúc lành tháng năm no ấm
Trên Thiên Đình ghi chấm phước ban
Nội gia kẻ đó thanh nhàn
Được thạnh phát vinh quang muôn phần
Thanh Long, Bạch Hổ thần cũng giáng
Phò tá người xứng đáng con lành
Từ Tôn cho biết rõ rành
Trăng mười thập bát giáng sanh trần miền
Đến giờ ngọ thiền kỉnh Mẫu
Chẳng có nên dời đổi thời gian
Sửu, mùi, thìn, tuất không an
Đúng giờ nhứt định lập đàn trì kinh
Cầu linh Mẹ thương tình cứu khổ
Phủ điển linh phổ độ chúng sanh
Các con tụ họp tâm thành
Được ban mầu nhiệm phúc lành khắp nơi
Mẹ hiển thánh xuống đời tri chứng
Phương hướng nào bền vững chí tâm
Thường hành kinh Mẫu diệu thâm
Ngày đêm thành kỉnh tháng năm thanh nhàn
Còn lo chi mùa màng chẳng trúng
Gia nào hay trì tụng kinh này
Phúc lành sẽ được hưởng ngay
Thăng thiên đắc quả chẳng sai chẳng lầm
Hưởng quý tế cao thâm lộc cả
Thọ hương đăng trà quả vinh sang
Chơn kinh của Đức Mẫu Hoàng
Gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu
Kinh địa Mẫu đúng vào bậc nhứt
Chẳng tường phân ý thức suy tầm
Người đời còn bởi mê tâm
Chẳng nên khinh dễ lỗi lầm tội mang
Ai tỉnh ngộ lập đàn cung kỉnh
Thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường
Nạn tai nghiệp chướng lỡ vương
Một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân
Kỉnh địa Mẫu thấm nhuần đạo lý
Gắng cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên
Hằng ngày ròng rã khẩn quyền
Được nhiều công đức tội liền tiêu tan
Kỉnh Mẫu hơn muôn ngàn kỉnh khác
Ai chí tâm hiển đạt phúc lành
Rõ thông từng chữ hiểu rành
Người đó sẽ được Mẹ dành hồng ân
Điển huyền linh xa gần chiếu tỏa
Phóng hào quang khắp cả bầu trời
Thưởng người hiểu rõ từng lời
Tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu
Ai thông đạt từng câu nghiệm lý
Đã tri tường nghĩa lý Diệu kinh
Có thể gội sạch tội mình
Bao nhiêu nghiệp chướng oan tình tiêu tan
Như ai rõ từng hàng Mẫu dạy
Qua nạn tai sắp xảy đến mình
Lại còn hưởng được phuớc vinh
Tam tài lộc thọ khương ninh thanh nhàn
Nếu ai hiểu được toàn kinh quyển
Thì đích danh Mẫu chuyển điển quang
Luôn được phước lộc bình an
Đời đời kiếp kiếp Mẹ ban phúc đầy
Như nghe thuyết kinh này chẳng tưởng
Lại bỏ qua không lượng tường tri
Mà lòng chẳng khứng thọ trì
Bị khép vào tội khinh khi Phật Trời
Tội phỉ báng bao lời xúc phạm
Lâm vào cảnh khóc thảm sầu than
Ngày ấy chẳng có kêu oan
Phải đành vương tội gian nan ngục hình
Dân nước nào chẳng tin lời Mẫu
Sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha
Đại kiếp thủy hỏa phong ba
Thảy đều chết rụi đâu mà còn chi
Lòng Mẫu tử nghĩ suy đau xiết
Muôn hưu hủy đại kiếp phong ba
Nạn thủy hỏa sắp xảy ra
Thương cho sanh chúng phải sa cảnh sầu
Ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại
Tuân theo lời Mẫu dạy trong kinh
Mẹ muốn bỏ sổ tử sinh
Vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều
Mẹ tính mãi bao điều phương kế
Chẳng đành lòng bỏ phế lảng ngơ
Tình thương vô bến vô bờ
Làm sao cứu được con thơ trở về
Mẹ dùng chước mầu phê sắc lịnh
Phán nhân rằng chỉ định thế này
Truyền thần thiện ác đến đây
Chia làm hai phái lướt mây xuống trần
Người nào hung dữ ác thần dẫn dắt
Nhập cùng chung kẻ bất lương tâm
Độc ác, tàn nhẫn, đa dâm
Chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi
Bậc hiền lương phương phi quân tử
Thiện thần gom lại giữ một nơi
Đưa vào chánh giác kịp thời
Ngày đêm tu niệm quên đời gian nan
Chờ đến ngày hạ màn chung cuộc
Mẫu sẽ vãi ra một chài
Dầu cho thiện ác phân hai
Tóm thâu tất cả một chài nhốt chung
Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo
Người tu hành học đạo kinh tâm
Chừng đó mới thấy diệu thâm
Mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành
Được sống sót nhàn thanh đủ trí
Biết tường phân chánh lý đường tà
Thiện gần ác lại tránh xa
Từ đó các đạo mở khai
Đồng xuôi lòng ăn năn quy tụ
Chánh đạo Mẫu hội đủ đem về
Chẳng còn chia rẽ khen chê
Phân ra nhiều mối bề bề tường phân
Hình tướng chài phép thần mầu nhiệm
Mẫu tả ra những điểm rất cần
Nhị thập bát tú phân thân
Phủ vây chánh bắc giác gần chánh nam
Còn phương hướng tây nam tây bắc
Các vị thần giáp mặc bông bào
Gồm sáu mươi vị tài cao
Mẫu từ phán lịnh truyền trao lời vàng
Tuân lời dạy thiên can mười vị
Thập nhị thần đinh chỉ địa chi
Tất cả tinh tú các vì
Ủng hộ hoàng đế Thái Vi hoàn toàn
Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng điều khiển
Thần Lôi Công Lôi Điển tám phương
Phân thân trấn thủ phi thường
Sáu mươi bốn quẻ tỏ tường diệu thâm
Hiện nguyên hình tay cầm binh khí
Đứng dàn ra trực chỉ đó đây
Khắp trong thiên hạ đủ đầy
Trận độ của Mẫu lập xây hạ miền
Cõi trời nam từ niên đinh hợi
Đến niên thân dậu mới thiệt rồi
Biết bao huyền bí nhiệm mầu
Tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha
Mẫu từ bủa thiên la địa võng
Sức đại hùng vang động kinh hồn
Làm cho thiên ám địa hôn
Thần sầu quỷ khóc vong tồn thảm thương
Còn tứ đại thiên vương tiếp lịnh
Bốn cửa trận Mẫu định trấn an
Tám vị thần lực kim cang
Xông vào trận hóa pháp đàn thần thông
Làm trời đất hư không nghiêng ngả
Nhựt nguyệt tinh châu hỏa đảo xây
Cũng như chong chóng lăn quay
Thế rồi lặn mất không ngày hiện ra
Mẫu thâu lại yêu tà lăng mị
Kẻ bất lương phải bị luật hình
Hô phong hoán võ lôi đình
Làm cho sóng nổ nước minh mông tràn
Lửa dậy khắp nhân gian nguy khổ
Trận cuồng phong bão tố khắp vùng
Mẫu tận diệt đứa bất trung
Xử người bất nghĩa chẳng dung tha nào
Đến chừng đó vàng thau mới rõ
Mẫu thâu xong ngày đó bình an
Nước rút sóng lặn gió tan
Sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần
Chỉ còn người hiền lương sống sót
Kẻ thiện lương giải khỏi vòng
Thế là Mẫu dụng huyền công
Diệu pháp hóa biển thần thông lẹ làng
Kinh đô có sen vàng đua nở
Bốn phía vòng khắp ở thị thành
Các con hiếu thảo hiền lành
Đến chừng khi đó Mẫu dành hồng ân
Được đổi xác kim thân bất loại
Chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên
Chứng đặng Đại La Tiên Thiên
Bởi nhờ công cố gắng tu hiền thành công
Hội bàn đào thưởng đồng tất cả
Các con nào đắc quả dự vào
Thế rồi vĩnh viễn về sau
Chẳng còn chuyển kiếp khổ đau trần miền
Chúng con được niên niên bất tử
Khoái lạc tiêu diêu ngự cảnh nhàn
Giống cảnh Diêu điện Mẫu hoàng
Luôn hưởng thọ phước an cửu trường
Phật Mẫu ngự trên thượng tầng cõi
Hoằng khai dương nhơn loại bảo toàn
Hết lòng quảng đại sắc son
Hóa sanh dạy dỗ các con phản hồi

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG
ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG
CHƠN KINH (3 Biến)

LẠY ĐỊA MẪU

NAM MÔ – con kính lạy Địa Mẫu đấng cao vô thượng
Đã giáng lâm phò hộ thế gian này
Với anh linh cùng đức độ cao dày
Công tế thế an bang danh còn đượm
2. NAM MÔ – con kính lạy Địa Mẫu ân độ sanh vô lượng
Ân bảo trì cứu tử lại vô biên
Mẹ của nhân gian Mẹ thánh Mẹ hiền
Hàng Phật tử chúng con nguyền ghi mãi
3. NAM MÔ – con kính lạy Địa Mẫu đấng Mẫu nghi tứ hải
Danh lừng khắp cả nước non tiên
Xuống trần gian làm Phật Mẫu diệu hiền
Để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn
4. NAM MÔ – con kính lạy địa Mẫu đấng anh linh vô hại
Xin Mẹ ban phép lạ cứu trần gian
Đang sống trong nghiệp chướng chốn trần hoàn
Xin tế độ cho muôn loài hết khổ
5. NAM MÔ – con kính lạy Địa Mẫu xin Mẹ ban ân lành
Cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành
Được tôn nghiêm mầu nhiệm với viên thành
Cho con Mẹ bốn phương đều kính Mẹ


NGŨ CANH TỪ

- Canh một nhìn trần lệ tuôn rơi
Chúng dân khổ lụy nạn tơi bời
Nên lo tu tỉnh này con dại
Lạy Mẹ nguyện cầu bể khổ vơi
- Canh hai điển lực rải mọi nơi
Thiện nhân tu tỉnh được thảnh thơi
Sao không cố gắng tu trì vậy
Thương xót con, Mẹ chẳng nghỉ ngơi
- Canh ba lệ Mẹ nhỏ tràn trề
Hết lời kêu gọi con tỉnh mê
Cuộc đời say đắm đường vật chất
Chôn lấp linh quang cản lối về
- Cứu vớt cuộc đời giấc nam kha
Canh tư đẫm lệ cõi Ta Bà
Điển linh ban xuống lời từ ái
Kêu gọi thiện nhân nhủ Mẹ già
- Canh năm trầm ngâm suy diệu huyền
Bố ban huyền diệu dứt oan khiên
Thiện nhân cứu vớt tu hành vậy
Di Lạc oai linh dạy chư hiền
NAM MÔ CỰC THIÊN TÔN DIỆU TRÌ
HOÀNG MẪU VÔ LƯỢNG TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN
A DI ĐÀ PHẬT


MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT
TÂM KINH

Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn
Sáng trong ngần chẳng bợn mảy trần
Làu làu một tánh thiên chân
Bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm
Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt
Cõi bờ kia một bước đến nơi
Trải lòng tròn đủ xưa nay
Công thành quả chứng tỏ bày đích đáng
Hàng Bồ Tát danh quan tự tại
Khi tham thiền vô ngại đến trong
Thẩm vào trí huệ mở thông
Soi thấy năm uẩn cũng không có gì
Luống tất cả không chi khổ ách
Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra
Sắc không chung ở một nhà
Không chẳng khác sắc, sắc nào khác không
Ấy sắc tướng, cũng đồng không tướng
Không tướng y như tượng sắc kia
Thọ, tưởng, hành, thức phân chia
Cũng lại như vậy tổng về chơn không
Tỏa sắc tướng nhơn ông tạm đó
Các phép kia tướng nọ luống trơn
Chẳng sanh chẳng dứt thường trơn
Chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sờn, chẳng thêm
Cớ ấy nên cõi trên không giới
Thảy làu làu vô ngại trường chân
Vốn không ngũ uẩn ấm thân
Sáu căn chẳng có, sáu trần cũng không
Thấy rỗng không mà không nhãn giới
Biết hoàn toàn thức giới cũng không
Tánh không sáng suốt đại đồng
Vô minh chẳng có mựa hồng hết chi
Vẫn không có thân gì già chết
Huống chi là hết chết già sao?
Tứ đế cũng chẳng có nào
Không chi là trí có nào đắc chi
Do vô sở đắc ly tất cả
Nhơn pháp kia đều xả nhị không
Vận lòng trí huệ linh thông
Bờ kia mau đến tâm không ngại gì
Không quái ngại có chi khủng bố
Tức xa lìa mộng tưởng đảo điên
Tâm không rốt ráo chi duyên
Niết bàn quả chứng, chơn nguyên hoàn toàn
Tam thế Phật, y đàn bát nhã
Đáo bồ đề chứng quả chánh chơn nhơn
Cho hay bát nhã là hơn
Pháp môn tối thẳng, cõi chơn mau về
Thiệt thần chú lính tri đại lực
Thiệt thần chú đúng mực quang minh
Ấy chú tối thượng oai linh
Ấy chú vô đẳng thinh thinh oai thần
Trừ tất cả nguyên nhân các khổ
Thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư
Thiên nhiên chơn thiệt bất hư
Án lầm thần chú chơn như thuyết rằng:
Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. O (đọc 3 lần)

XƯNG TÁN

Chúng thích tử kiền thiền xưng tán
Đứng Mẫu nghi vô lượng lợi sanh
Đông tây nam bắc bốn phương
Hiện ra quang điển huyền linh tuyệt vời
Kim sắc tướng muôn ngàn công đức
Khắp mười phương chẳng bực sánh bằng
Bạch hào hiển hiện phóng quang
Xây vần chiếu sáng độ an dân lành
Nam mô Thiên cung thượng cõi Phật Mẫu
Tiếp dẫn chúng sanh A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật (108 lần)
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát (10 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (10 lần)
Nam mô Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát (10 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát (10 lần)

SÁM

Cơ Trời chẳng dám lậu ra
Mẹ thời thương trẻ xót xa trong lòng
Cho nên lòng Mẹ trực hồng
Canh khuya Mẹ đến tỏ trông sự tình
Nếu mà Ngài để làm thinh
Con ôi! Lớn bé khôn mình về sau
Thấy trong Trời định quặn đau
Con ôi! Não nộ Mẹ vào tâu xin
Muôn trông Thánh Đế thượng đình
Thứ dung trần tục tôi xin phen nầy
Tôi nguyền độ hết xưa nay
Bao giờ về hết trên thay sửa đời
Mẹ thương con dại con ơi!
Nếu không có Mẹ thời Trời chẳng dung
Con ôi! Lòng Mẹ khôn cùng
Thương con trần thế khắp chung bầu trời
Phải xưa con trẻ nghe lời
Mẹ đem về hết thảnh thơi an nhàn
Có đâu trần tục chẳng an
Nay thời đau ốm, mai mang tật nguyền
Chết rồi đọa lạc Diêm thiên
Luân hồi sáu thú lụy miền U Đô
Con ôi! Lòng Mẹ héo khô
Cũng vì thương trẻ Mẹ vô chốn này
Một giải tật bịnh con nay
Tiêu trừ đau ốm đặng ngày an vui
Hai giải bóng nảy thuận xuôi
Hàn thấp phong chứng hết rồi hân hoan
Canh chầy Mẹ kíp lên đường
Giã con ở lại Mẹ sang tây đình

SÁM KINH ĐỊA MẪU

Ngày ngày lòng Mẹ bâng khuâng
Cũng vì thương xót nơi chung bụi trần
Nỡ nào xây mặt sắp lưng
Liêu chiêu con đỏ Mẹ đành xiết than
Trời cho oai nộ sấm vang
Nếu không có Mẹ ắt tàn chúng con
Bởi nên Mẹ trách phiền con
Công Mẹ sanh sản chẳng còn tiếc chi
Con sao bạc nghĩa chẳng ghi
Nhờ ơn tạo hóa chút gì công danh
Nếu như Mẹ giận bỏ đành
Thì con đâu đặng nên danh cuộc đời
Ngày ngày ăn uống vui chơi
Chớ hề con niệm địa thời Mẫu đây
Muốn nên kiển vật tạo gây
Muốn độ con trẻ phải bày Đỗ khuyên
Đôi lời Mẹ nhắc con ghi
Ngày nào kêu Mẹ, Mẹ liền dắt con
Trần gian tăm tối mịt mù
Con ơi nghe Mẹ thẳng đường con đi
Những lời Mẹ đã tiên tri
Ngày nào đại hội con thì gặp cha
Ít lời kim khẩu thuyết ra
Đương gian con ngụ Mẹ mà thượng thiên
NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU
VÔ LƯỢNG ĐẠI TỪ TÔN A DI ĐÀ PHẬT (1 biến)


ĐƯA ĐIỂN MẸ HỒI CUNG

- Trước hương đăng trà quả
- Lễ kỉnh thành con bái tạ Mẫu nghi
- Mẹ là Đại đức từ bi
- Vì thương con dại mới đi xuống trần
- Lời châu ngọc Mẹ ân cần dạy biểu
- Tiếng đá vàng con mới hiểu thiên cơ
- Dắt con chỉ bến chỉ bờ
- Lo tu trọn đạo đặng nhờ thiêng liêng
- Này các con quyết tâm chí tịnh
- Giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu
- Giờ này là tuyết âm u
- Điển linh Mẹ giáng xuống trần độ con
- Nên con mới biết cung soi bờ bến
- Đồng cùng nhau dắt đến trường thi
- Gia trang sắp đặt an bài
- Thanh trà hoa quả lễ bài kính dâng
- Con lớn bé chúc mừng Hoàng Mẫu
- Cầu phước dư cho Nam Việt an vui
- Giờ này cầu nguyện đã rồi
- Lạy đưa Đức Mẹ phản hồi thiên cung

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU TRÌ
KIM MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG TỪ TÔN
ĐẠI TỪ TÔN CẢM ỨNG CHỨNG MINH
A DI ĐÀ PHẬT (1 biến)


TỤNG KINH XONG, TIẾP TỤC BÀI NGUYỆN NÀY:

Kiền thiền vọng bái Mẫu hoàng
Chấn chỉnh đạo giáo sắp an dân tình
Độ người khỏi chốn u minh
Vọng cầu bái Mẹ nhờ tình xót thương
Chúng dân tai họa đa vương
Lạy Mẹ dạy dỗ mới tường thiên cơ
Vô cực Từ Tôn Tây Thiên Bá chủ
Vương cung Tây Mẫu đê đầu lạy tạ từ ân
Hào quang rọi xuống hương lân tỉnh thành
Khắp trong dân chúng làm lành
Thương yêu dùmg giúp chẳng đành bỏ nhau
Mây lành rọi tỏ năm màu
Cỏ cây tươi tốt làu dàu thái dương
Yên vui bốn bể mới tường
Cơ trời sắp đặt luân thường vẻ vang
Diêu trì chấn chỉnh sửa sang
Bao nguồn về cội một đàng chánh quy
Kiền thiền vọng bái Từ Tôn
Chuẩn y Tam giáo mới tồn lý cao
Ơn trên cam lộ rào rào
Chúng con nguyện vọng ước ao thái bình
Lạy cầu Mẹ ở Thiên đình
Độ an dân chúng pháp linh tỏ tường

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 biến)

HỒI HƯỚNG

Phần kinh con mới đọc rồi
Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh
Cho người thức tỉnh tu hành
Bến mê phút chốc biến thành ao sen
Lý kinh sáng suốt như đèn
Rọi vào tâm trí tốt đen sáng liền
Tụng kinh Địa Mẫu có duyên
Gặp người tri thức bạn hiền đồng tu
Ngày ngày tinh tấn công phu
Điển quang Mẹ chiếu linh căn sáng ngời
Cúi xin Phật Mẫu chứng lòng
Tâm nguyền quyết chí gắng công tu trì
Nam mô vô thượng hư không Địa Mẫu dưỡng sanh
Bảo mạng chơn kinh Đại Từ tôn (1 biến)
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Từ Thị Tôn Phật (1 biến)
Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát (1 biến)

SÁM HỐI

Cúi đầu con đảnh lễ mười phương
Nguyện cầu xác Mẹ an khương muôn đời
Lễ trên Ngọc Đế cha trời
Diêu Trì Địa Mẫu mẹ thời chứng minh
Các con tội lỗi muôn nghìn
Đêm nay sám hối tội tình tiêu tan
Lễ trên tam giáo đạo tràng
Già Lam Cổ Phật kỳ quan con chờ
Lâu năm lạc hố xa bờ
Níu theo cha mẹ cuộc đời an vui
Từ đây đạo lý thêm muồi
Sửa tâm tu niệm lau chùi thành hay
Lễ trên bàn cổ sơ khai
Vô thủy về Mẫu mẹ thời chứng minh
Độ con hồn xác nhẹ mình
Từ đây sửa đổi tu hành đạo nhơn
Nay con dẹp giận bỏ hờn
Dứt điều phiền não kéo đờn từ bi
Lễ trên đức mẹ Diêu Trì
Muôn ngàn tội lỗi Mẹ thì thứ tha
Nào là lỗi mẹ lỗi cha
Lỗi chồng lỗi vợ vậy mà quá vay
Lỗi trong huynh đệ hằng ngày
Nay con sám hối tội tình tiêu tan
Vì con trìu mến giàu sang
Cho nên cực khổ gian nan đủ điều
Nay con nguyện bắc cầu kiều
Đưa đời giải thoát dắt dìu từ bi
Lễ trên Mẫu mẹ cung ly
Tội chi Mẹ cũng hỷ xã cũng là thứ tha
Lễ trên từ phụ Thích Ca
Pháp lành ban rãi con mà lục thông
Từ đây con mở trói lòng
Nguyện con thoát khỏi cái vòng bào thai
Lễ trên hội đồng chư Phật Bồng Lai
Chứng minh nam nữ gái trai tu hiền
Tu cầu Thất Tổ Cửu Huyền
Ông bà cha mẹ chầu miền Tây Phương
Muôn ngàn cực khổ gió sương
Con đây cũng nguyện ăn tương trọn đời
Lễ trên ba mươi sáu tầng trời
Bảy mươi hai tầng địa phủ mẹ thời chứng minh
Tu cầu cho thế giới hòa bình
Vạn dân an lạc sửa minh lo tu
Nguyện đời thả hết tội tù
Nguyện trong nhân loại thiên thu an nhàn
Nguyện trong khắp cả nam bang
Quan quân lớn bé lo toan tu hành
Nay con lánh dữ làm lành
Tránh xa muôn điều tội ác sẵn dành từ bi
Từ nay con dứt bỏ tham sân si
Dứt điều phiền não qui y tấm lòng
Nguyện cầu trong xóm trong làng
Nguyện ai cũng biết lên đàng Tây Phương
Lạy cùng Ngọc Đế xót thương
Thứ tha con trẻ khỏi tai ương hồng đời
Nguyện tâm chẳng đổi chẳng dời
Ra tay cứu thế giúp đời hạ ngươn
Dẫu mà cực khổ khó sờn
Nguyện cầu thế giới bảo tồn lo tu
Nay con đã bỏ phàm phu
Nhất tâm theo Mẹ ngao du Niết Bàn
Độ con hồn xác nhẹ nhàng
Ra đời cứu thế dẫn đàng đệ huynh
Nguyện trên Long Hộ Pháp oai linh
Ủng hộ các con nguyện giác ngộ kỳ ba
Lạy trên cổ phật Di Đà
Giúp con ra khỏi vũng lầy trầm kha
Nam mô bổn sư Thích Ca
Ta bà điều ngự chứng mà các con
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát phật chứng minh
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

TAM QUI

Qui y Phật Mẫu cứu trần thế
Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh
Trần gian biết nẻo tu hành
Nhờ đèn trí huệ biết đường Phật Tiên
Qui y Pháp là phương giải thoát
Điển huyền linh bủa khắp trần gian
Sửa tâm chứng đắc kịp thời
Linh căn Mẹ điểm hội kỳ Long Hoa
Qui y Tăng nhơn truyền Mẫu đại
Phải ăn chay giới luật nghiêm trang
Hữu hình gia tạm luân hồi
Vô di thượng cảnh trở về Thiên cung

THỜI KINH TỤNG ĐẾN ĐÂY ĐÃ HẾT

BÀI KỆ

Thượng ngươn lập hội Long Vân
Phân ngôi kế vị hòa bình quốc gia
Cộng đồng Tam giáo quy nguyên
Chơn truyền tâm ấn khai cơ đạo hiền
Thượng thông Thiên Địa Long Hoa
Chuyển luân Chánh pháp độ người thiện duyên
Thiên cơ kín nhẹm khó rành
Người không căn trước thiệt tình biết đâu


ĐỊA MẪU CHƠN KINH (chú giải)

Hồi mới tạo Thiên lập Địa, vua Bàn Cổ xuất thế trị vì trước nhứt, ngài mới sắp đặt ngôi thứ, vì lẽ tự nhiên ngài phong tặng cho Mẫu đây đến mực tối cao tối đại. âm dương hai khí đủ rồi mới kết cấu cùng nhau hiệp thành hôn phối. Nhờ có gió thuận mưa hòa, hiệp tác mới hóa sanh muôn loài vạn vật. Ấy vậy ai mới để bước vào đường đạo đức thì phải trì kinh Địa Mẫu này trước hơn hết mới nhằm đạo hạnh. Trên thì cầu xin Hoàng Thiên hoan lạc hỉ xả tội lỗi cho tất cả chúng sanh. Còn dưới thì khấn nguyện cùng Địa Hậu vui lòng bảo hộ muôn dân cho đặng an nhàn trường cửu. Kể từ đây trời đất đã phân biệt rồi, chẳng còn mù mịt mờ ám như khi trước nữa. Đất là âm, trời là dương. Âm dương mới khắng khít cùng nhau chẳng hề rời rã. Thông đồng khắp cả cùng trời đất thấu đáo nhựt, nguyệt, tinh là ba ánh sáng, và bao trùm tất cả càn khôn, vũ trụ chẳng còn sót hướng nào bắc, nam, đông, tây là bốn góc chánh trụ. Hiệp với tây bắc, tây nam, đông bắc, đông nam là tám hướng bao vòng nơi ngoài gọi rằng trời đó. Còn Mẫu đây, Mẫu có thủ trung ương mồ kỵ gọi rằng đất. Bởi vậy cho nên Mẫu bao dưỡng cho muôn loài từ hồi đời tiên thiên nhứt khí, kêu là đời thượng cổ dĩ chí đời hậu thiên, kêu là đời hậu lai ác thế cầu trọng. Còn phu quân Mẫu vốn thiệt là một đồng tử trường sanh bất lão, huyền diệu cao minh vô cùng. Ngài thì điếc, còn Mẫu đây thì câm, đôi ta kết bạn cùng nhau hòa nhã, sách có chữ rằng: thiên lung địa á, thần cũng là dương, khí cũng là âm, lúc ban sơ dương thạnh âm suy, phối hiệp mới biến hóa ra trời đất.

Đến chừng tạo thiên lập địa rồi, thì dương khứ âm lai, khí thần giao cảm mới hóa sanh loài người hiền lành chơn chánh. Chơn khí là Mẫu đây, Mẫu đây mới thiệt là âm khí, còn chơn thần thì biến lại làm chúng sanh của Mẫu. Chơn thần là nhứt điểm linh quang ấy là dương khí đó. Âm dương hội hiệp gọi rằng đấng tạo hóa. Tạo hóa ra thiên địa trước hết, rồi sau mới hóa sanh ra chúa thánh tôi hiền, tuy là chẳng thấy âm dương giao cấu như phàm phu tục thế nhưng mà có thật vì thiên can với địa chi thường thường luân chuyển sanh sanh hóa hóa ra hoài chẳng dứt. Tám sưu là 12, ấy là thập nhị địa chi: tý, sửu, dần, Mẹo, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Còn nhị bát là 10 ấy là thập thiên can: giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Can chi là âm dương đó. Tử với Mẫu chẳng rời nhau thì thọ thai liền. Thai nghén cưu mang như vậy cho đến mười năm chẵn. Mười năm chẳng thét mới đúng quẻ hào đã định, vì trong bát quái có phân chia làm 8 hướng, mỗi một hướng chia ra làm 8 quẻ, mỗi một quẻ chia ra làm 6 hào, cộng chung là 64 quẻ, tẻ ra làm 384 hào. Đúng giờ mãn nguyện trúc cơ, thì trong thân Mẫu xuất hiện sáu vị thánh đế minh quân kể dưới đây: một là vua Thiên Hoàng, hai là vua Địa Hoàng, ba là vua Nhơn Hoàng, bốn là vua Phục Hy, năm là vua Thần Nông, sáu là vua Hiên Viên. Qua đến đời vua Phục Hy thì ngài đã hiểu rõ máy biến hóa ra trời đất. Ngài bèn phân định hai khí âm dương và họa ra một cái bát quái tiên thiên rõ 8 hướng trong kiền khôn vũ trụ. Đến đời vua Thần Nông thì ngài tiên đắc tìm kiếm ra được năm giống lúa và sáu thứ gạo. Đến đời vua Hiên Viên thì ngài kiếm ra đa cách để chế tạo ra y phục và các đồ vật dụng cho người đời cần dùng chẳng sót món nào.

Con người mà đặng ăn no bận lành kể từ hai đời vương đó. Rồi lưu truyền kiểu mẫu lại cho hạp thời tiết và hạp phong thổ. Phật Địa Mẫu phát lạc rằng: ba kiếp Phật xuất thế, kiếp nào cũng ở trong thân Mẫu mà ra. Chư vị bồ tát cũng vậy, chẳng có vị nào lìa xa khỏi thân Mẫu này được nữa. Nếu họ ra khỏi thân Mẫu rồi, họ nương ngụ xứ nào cho được bây giờ. Vì bởi khắp cùng đông, tây, nam, bắc đã có 4 bộ châu bao trùm tất cả các xứ rồi. Cùng là xuân, hạ, thu, đông bốn mùa tám tiết trở xây cũng do nơi Mẫu tạo thành. Nào là sông rạch, hồ biển đâu đâu cũng chẳng rời ra khỏi thân Mẫu. Cùng muôn nước chín châu cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Trải qua các đời vương đế đại danh chưa có ai ra khỏi thân Mẫu. Cùng cả thảy lớn bé trong cung điện, cũng do nơi Mẫu vun trưởng thành. Khắp trong thiên hạ Mẫu nhạc là năm danh sơn thắng cảnh hơn hết. Cùng là núi cao rừng thẳm cổ thụ ngàn năm, cũng do Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Các sắc dân trăm họ đâu có ai lìa ra khỏi thân Mẫu được. Cùng năm giống lúa, sáu thứ gạo, cũng do nơi Mẫu vun dưỡng tốt tươi, bảy mươi hai cảnh thanh lương địa kia, chẳng phải ở ngoài thân Mẫu này được. Cùng muôn loài cầm thú cây cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Con người trần thế mà sống đặng đây, thì chết cũng nhờ ăn uống vật thực của Mẫu mới sống.

Đến chừng chết rồi thì cũng phải chôn thây cất xác trơ vào trong mình Mẫu, sách có chữ rằng: sanh tại thế, tử hườn tại thế. Tất cả châu quận, phủ, huyện cũng chẳng rời khỏi thân Mẫu được. nào là am tĩnh, quán xá, thơ viện, lâu đài cũng nhờ lấy tài liệu và vật chất trong thân thể của Mẫu mới làm ra được vững bền tốt đẹp. Thánh, Thần, Tiên, hiền lớn nhỏ cũng nhờ Mẫu phong thưởng đặt bày lớp lang. Còn các chư Phật mà đặng kim cang bất hoại thì cũng nhờ Mẫu chứng nhận công quả cho mới đặng đắc thành chánh giác. Huỳnh kim là vàng ròng của Mẫu ban bố hun đúc ra vóc ngọc mình vàng của các chư Phật kia. Thật là quý báu hơn tất cả trân châu, bửu ngọc trong bốn phương trời. Thiếu chi người ham muốn vọng tưởng đến chừng kết cuộc rồi, có mấy ai đắc thành sở nguyện. Còn nào là những vàng thỏi bạc nén, cùng các loại kim khí khác cũng do nơi Mẫu sản xuất mới có. Vậy chúng con xét lại đó mà coi còn sót món nào ngoài thân Mẫu này đặng chăng. Các nhà vương hầu tiêu nhược quốc nhờ Mẫu phong tặng tôn kính. Còn trải qua các nhà đế vương đại cường quốc thì cũng nhờ Mẫu sùng tôn cho, mới được an hưởng thịnh trị lâu dài. Nước nào mà bị giặc giã cưỡng bức lấn lướt cũng do nơi Mẫu vận chuyển phạt hành mới có cảnh quan tranh đấu khởi. Vậy mà chẳng thấy nước nào biết trọng kính đến thân danh của lão Mẫu này ráo trọi. Lãnh, nhiễu, the, lúa, vải thô, thứ nào cũng do nơi Mẫu sản xuất. Cùng là bông hoa, cây trái, rau cải đủ thứ cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Các loại chua, ngọt, cay, đắng do nơi Mẫu sản xuất. Cùng thuốc uống, lúa ăn trong bốn mùa cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Hành, tỏi, hẹ, nén, kiệu do nơi Mẫu sản xuất. Cùng là gừng, đường, tiêu, ớt cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành.

Khắp trong thiên hạ, đàn ông chí những đàn bà, con nít đều sanh ra nhiều chứng bịnh. Bởi vậy cho nên Mẫu tạo ra sẵng sàng cả muôn thứ thuốc để phòng điều trị. Lại cũng có hiếm hạng người nam nữ chẳng ưa dùng tửu nhục mỹ vị. Vì vậy cho nên Mẫu đã tạo sẵn nào là dầu, tương, muối, giấm đặng cho chúng nó dùng cho vừa miệng. Món nào món ấy cũng do nơi Mẫu sản xuất. Trăm ban vạn sự cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành tất cả. Phật địa Mẫu than rằng Mẫu đã lao tâm tổn huyết với chúng con đã tận tuyệt rồi. Công lao tiêu trừ ấy biết lấy bút mực nào mà tả ra cho hết được. Vì tình Mẹ thương con nam nữ, dầu lao khổ thế mấy Mẫu cũng chẳng sờn. Sách có chữ: phụ Mẫu ái tư chi tâm, vô sơ bất chí, vậy mà chúng con nỡ lòng nào quên dứt ơn sâu nghĩa cả của Mẹ cho đành. Vật ăn phẩm uống trang sức cân đai gì Mẫu cũng tạo hóa. Hễ Mẫu tạo hóa ra món nào, Mẫu hết lòng vun dưỡng món nấy, còn hoài cho đến ngày chung cuộc cuối cùng mà thôi. Mẫu cũng có thể chế biến ra tiền bạc đủ thứ và đủ kiểu cho chúng con chi dụng hằng ngày. Vậy mà chẳng thấy ai để lòng tưởng niệm đến Mẫu một tiếng coi thử. Trên đời chẳng còn sót món nào ở ngoài thân Mẫu. Ấy vậy mà loài vạn vật cũng hườn lại một tay của Mẫu tạo hóa sanh thành tất cả không? (Nam mô nhứt tâm thành kính. Nam mô a di đà Phật, thật y như lời của Mẫu truyền bảo chẳng sai. Trước khi Mẫu hóa sanh ra có một vật thô sản mà thôi, gọi rằng quả Địa cầu. Rồi nơi quả địa cầu ấy Mẫu tích trữ chẳng biết bao nhiêu tài liệu và phẩm thực, dành để cho sáu ngã luân hồi cần dùng chẳng hay gì hết được.

Trên đời này chỉ có một mình trời là lớn hơn hết mà thôi, chớ có ai nào biết đến Mẫu. Chớ như địa Mẫu này sánh cùng hoàng thiên kia cũng đồng một bực đó mà. Khi nào trên trời mưa xuống một giọt nước cam lồ thủy. Thì dưới đất bèn hóa sanh ra các loại ngũ cốc đầy đồng lấp ruộng. tuy là hạt mưa ngọt ngào trong sạch kia rớt xuống đất đượm nhuần mát mẻ, vậy mà ai có biết đặng gốc hột mưa ấy bởi nơi đâu mà ra chăng? Cũng bởi hút nước trong cốt thủy tinh vi của Mẫu đem lên không trung làm mây, rồi mây ấy bèn đông đặc lại thành giá, giá ấy gặp một luồng điện quang chiếu diệu vào, liền tan rã rơi xuống đất, thành ra mưa đó. Rồng, cù tàng hình ẩn dạng dưới ngàn sông, muôn suối cũng chưa ra khỏi thân Mẫu được. Bởi vậy cho nên bão tố gió mây gì cũng do nơi Mẫu vận chuyển thiệt hành tất cả. Nếu Mẫu chẳng điều khiển rồng làm gió làm mây. Thì bao giờ ai thấy có rồng nào dám tự chuyển làm mưa xuống xứ nào đặng. Xứ nào mà chẳng có rồng, cù tàng hình ẩn dạng ở dưới. Hễ nghe lệnh Mẫu hô phong hoán vũ thích lịch lôi đình nơi nào, thì rồng nơi đó bèn hiện ra làm gió làm mưa liền. Nhắc tới nhắc lui mà nghe, chớ việc nào cũng do nơi Mẫu vận trù quyết sách cả thảy. Vậy mà người đời mấy ai để tâm xét đến. Mẫu rất đau lòng xót dạ. Nhọc nhằn cay đắng bao nhiêu thì dễ cho Mẫu chịu. Con mặc tốt ăn ngon thì chúng con toại hưởng vui cười. Phật Mẫu phát lạc rằng: từ xưa đến nay, Mẫu chẳng hề nhắm mắt. Hễ Mẫu nhắm mắt lại rồi, ắt có tai to nạn lớn sắp xảy đến cho chúng sanh liền. Chẳng đợi tới giờ nhắm mắt làm cho, nếu Mẫu xây lưng sấp mặt trong vòng một giờ.

Thì con cá ngao to lớn trở mình lăn qua một cái nó sẽ xử tiêu sạch bách. Trời thì tan, đất thì rã. Trời đất đâu có thấy nữa. Trên đời này sẽ thành ra một tràng không thì trống trống trơn trống rỗng rồi đó. Chừng đó các chư Phật Như Lai cũng phải tàn ẩn ra ngoài cõi ngoại càn khôn. Còn chư vị bồ tát thì đào tẩu biệt hình dạng. Nào vua chúa, quan quân dân làng sẽ bị diệt tiêu tan rụi hết. trời, đất thánh thần sẽ bị tiêu tan rã rọt, cũng như bị thiêu trong lò bát quái kia vậy. Sẽ chẳng còn biết đâu là đâu, đông, tây, nam, bắc chẳng nhận ra hướng nào cho đặng. Đến chừng đó, muôn loài vật sẽ nát biến ra như tro như bụi kia vậy. Phật Mẫu hứa rằng: nếu có kẻ nào gia tâm nghiên cứu sưu tầm thấu đáo chơn lý của Mẫu mà biên rải ra cho người đời. Chừng Mẫu khảo soát lại nếu quả chơn lý diệu mầu Mẫu sẽ độ kẻ ấy liền. Mẫu sẽ giáng bút truyền cho ngọc linh chi hiện xuống nhận vào tâm kẻ ấy đặng trở nên sáng suốt phi thường. Rồi đích thân Mẫu sẽ phản bổn hườn nguyên chơn khí lại đúng thời tiết, cho kẻ ấy xuất hiện ra chơn thần chẳng sai. Hễ ai dưỡng tánh tu tâm cho đặng hoàn toàn thì tinh thần mới hội hiệp lại được. Còn tinh thần với khí mà khối lại đặng tròn tỏ chặt chẽ thì chỉ có một mình Mẫu nầy tạo ra được mà thôi. Nếu như Tiên Phật, Thánh Hiền nào bỏ qua chẳng cần quang khán chơn lý trong kinh Địa Mẫu này. Thì chớ khá khoe tài sóng sức nơi chốn đô hội đông người. Còn quần thần văn võ nào bỏ qua, chẳng cần quang khán chơn lý trong kinh Địa Mẫu này. Thì cũng như họ quên đứt ơn sâu nghĩa cả từ Mẫu này rồi đó. Còn những kẻ văn chương học thức, nông gia, thầy thợ, thương nghiệp nào mà bỏ qua, chẳng cần quang khán chơn lý trong kinh Địa Mẫu này nữa.

Thì cũng như đã chẳng cần đền đáp ơn nghĩa cho Mẫu họ lại còn bội bạc nghịch nghi là khác. Nếu chúng con làm ngơ, giả đò chẳng biết chánh pháp chơn truyền của Mẫu nầy là mầu nhiệm mà học đòi theo, cứ bo bo hành theo ý tư tưởng riêng của chúng con hoài như vậy. Thì sẽ bị đọa đày muôn kiếp chẳng đặng tái sanh trở lại làm người. Nếu chúng con muốn biết căn nguồn danh tánh của Mẫu là ai kia mà dám ăn nói cao giác như vậy, thì phải lóng tai mà nghe cho rành: Lão Mẫu này vốn thật là lão bà hỗn độn, hóa sanh ra thuở còn mù mù mịt mịt chưa có phân chia trời đất kia lận. Rồi đó Mẫu mới sống ở đời đặng mười hai muôn. Chín ngàn sáu trăm tuổi thọ. Trong thời gian xuất thế ấy, Mẫu đã chịu cực nhọc khổ lao với chúng con đã dư ngàn dư muôn rồi đó. Mà chẳng ngờ đã đến thời kỳ diệu độ. Mẫu hóa thân trở về cõi hư không vô thượng một cách mau lẹ như chớp nhoáng kia vậy. Từ ấy đến nay nào là trai hiền gái thảo của Mẫu đâu, chẳng thấy đứa nào. Ngồi thuyền ra giữa chốn sông trường giang khóc kể đến Mẫu một tiếng mà coi thử, như vậy mà Mẫu phiền trách, nếu chúng con muốn cho Mẫu sẽ được trùng phùng tương hội lại một lần nữa. Thì phải ráng ẩn nhẫn tu hành chờ đến hội tý hoặc hội sửu thì Mẹ con ta sẽ được gặp nhau trong lúc khai thiên tịch địa. Cuốn địa Mẫu chơn kinh này có một trăm tám mươi hai câu mà thôi. Câu nào câu nấy chánh là lời nói của rồng thuyết ra chớ chẳng phải của ai đâu mà nghi ngờ lầm lạc. Nếu nhà nhà đều biết trì niệm mãi mãi, thì mùa màng sẽ được trúng no đủ, lại còn được thọ hưởng lạc thú của đời thanh tịnh nữa. Đã chẳng bị tai to nạn lớn nhập dồn dập. Thiện nam tín nữ trong các nhà ấy sẽ được hưởng trường sinh trường cửu.

Nhược bằng chẳng nghe lời của khuyên bảo ra đây. Thì mùa màng ruộng rẫy sẽ bị thất bại rụi hết, chẳng còn một hột mà ăn. Nhược bằng chẳng tin lời của Mẫu thuyết ra đây. Thì sẽ lâm vào vòng đại kiếp hỏa phong mà chết rụi hết, không mong trông gì sống sót cho được. Mẫu cho chúng con biết rằng: mười tám tháng mười, là ngày vía giáng sanh của Mẫu. Đến ngày ấy, nhà nào cũng phải tụng niệm kinh địa Mẫu này cả thảy, mới phải là con nhà hiếu nghĩa. Lập đàn tràng, dưng hương dưng trà qua cho tinh khiết nghiêm chỉnh. Rồi hội hiệp cùng nhau trì kinh một lượt vào dưng văn sớ lên cho Mẫu chứng mih công cho. Nếu như có danh nhơn, hiền sĩ nào tiên đắc truyền bá kinh địa Mẫu này ra cho đủ đầy nghĩa lý. Mẫu hứa sẽ cho con cháu vị hiệp sĩ ấy thọ hưởng lộc hoàng gia thiên thu vạn đại. Còn như vị phu nhân nào truyền bá phổ thông kinh Địa Mẫu ra cũng đầy đủ nghĩa lý như vậy nữa. Mẫu hứa sẽ cho con cháu vị phu nhân ấy thọ hưởng vinh huê sang phú tột bực đời đời. Còn như nếu có kẻ thường dân nào mà vui lòng ấn tống tiếp ra thêm nữa. Mẫu hứa sẽ cho kẻ ấy trổ sanh ra đặng 5 trai, 2 gái thao vẹn toàn kế hậu lửa hương đời đời chẳng tuyệt. Còn như có cặp đôi bạn nào nhứt tâm lo liệu cúng vía Mậu Kỵ thường thường chi lệ. Mẫu hứa sẽ cho cặp đôi bạn ấy thọ hưởng quyền cao lộc cả thiên xuân vạn đại. Xứ nào có nhiều người cố công lo lập đàn tràng cúng vía Mậu Kỵ mãi miết. Mẫu sẽ bảo toàn tánh mạng chúng sanh ở nơi xứ ấy. Còn như quốc dân ở phương hướng nào mà hết lòng lo lập đàn tràng cúng vía Mậu Kỵ chẳng hề sai sót. Thì Mẫu cho xuất thánh nhơn trong nước ấy rất thông suốt và linh thính vô cùng.

Hiện thời bây giờ, như ai muốn đền ơn đáp nghĩa cho địa Mẫu vô hình này. Phải trùng tu am tự, thờ phượng lửa hương cho Mẫu lẹ làng đi. Rồi vẽ hình họa tượng Mẫu phô trương lên cho người họ sùng bái. Như có cặp đôi bạn nào làm đặng y lời truyền này thì Mẫu sẽ nhìn nhận con rằng, con thảo dâu hiền của Mẫu. Hay gắng sức thành tâm tạo lập cho mau lẹ đi, tùy gia vi hữu. Vì Mẫu chứng lòng người hảo tâm mà thôi chứ chẳng chuộng tiền bạc nhiều đâu, rồi nơi cõi hư không vô thượng Mẫu sẽ nêu danh con thảo ấy vào trong thẻ ngọc. Chờ cho đến ngày nào con phủi sạch tâm phàm, Mẫu sẽ cho con hiển thánh về trời lập tức. vì bởi con tận trung, tận hiếu thì con sẽ đắc quả cao ngôi. Vì lòng con quảng đại nhơn đức, thì con sẽ được trường sanh thọ khao. Mẫu sẽ sắc tứ phong tặng và ban thưởng cho con một tòa sen vàng chín phẩm. Đắc thành chánh quả nơi nước Trung ương Thượng quốc tại đền rồng Đại La nọ chẳng sai. Phu phụ đồng đắc kim thân rực rỡ cũng như hình thể thành đại la kia vậy. Đền ấy, là một cái đền vàng quý báu cực điểm vui vẻ vô cùng. Để lưu truyền danh thơm tiếng tốt lại muôn đời vạn kiếp. Phật Địa Mẫu ngự trên cõi thượng từng tối cao hoằng hóa và bảo dưỡng nhơn sanh, trải hết lòng lành quảng đại như vậy đó.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ NHẤT TÂM THÀNH KÍNH

Lợi ích Của việc tụng kinh Địa Mẫu

  • Giải oan nghiệp cho bản thân, gia đình
  • Cầu bình an bản mệnh, gia chung, xin hồng phúc phước danh cho con cháu

Nếu như ai học hợp duyên Mẫu sẽ linh ứng chỉ bảo tận tình từng đường đi nước bước trong đường đạo cũng như trong cuộc sống

AI GIEO DUYÊN IN ẤN TỐNG PHỔ IN thì mệnh gia an ổn, giảng nghĩa được cho mọi người thì cháu con hiền sĩ, bổn mệnh bình an đến trọn đời. Đặc biệt, bản thân người ấy sẽ được hưởng Phúc báo lộc thọ phước Vô lượng. 

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

NAM MÔ VÔ CỰC THIÊN TÔN DIÊU TRÌ HOÀNG MẪU VÔ LƯỢNG TỪ TÔN A DI ĐÀ PHẬT.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.