04/06/2021 11:46 View: 4985

Bài khấn niệm Thánh Hiệu các chư vị trong Tứ phủ đình thần

116 câu môt cây nhang nửa mét - một lần cúng khấn hết chư vị trong Tứ phủ đình thần, làm chân ghế nhà quan học âm toàn chữ cổ nhà ngài nay chép ra chữ quốc ngữ của người trần đúng là dài thật. Các thanh đồng nhất tâm kêu cầu Phật Thánh từ bi gia hộ.   

tranh son trang

Tranh Sơn Trang vẽ lại từ bức tranh hàng trống cổ (Hoạ sĩ: Đại Dương)

- Chí tâm nương tựa cha Trời tạo hóa khai sinh thiên địa chúa tể càn khôn Ngọc Hoàng thượng đế đức vua cha ngọc bệ hạ.
- Chí tâm nương tựa Nam thiên Long Quân quốc tổ, quốc Mẫu Âu Cơ cập Hùng triều thập bát vị đại vương ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Vân Hương Đế Thích Tiên Đình Thiên Tiên Thánh Mẫu đệ nhất cửu trùng Thanh vân lục cung quỳnh hoa dung Liễu Hạnh công chúa Mẫu nghi Thiên Hạ chế thắng hòa diệu đại vương ngọc bệ hạ đại từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Vân Hương Thiên Tiên Thánh Mẫu đệ nhị chủ quản Địa tiên khai đạo giáo chúng quỳnh cung duy tiên công chúa Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Vân Hương Thiên Tiên Thánh mẫu Đệ tam quảng cung Hoàng Thị Quế Hoa công chúa Linh quang huyền diệu tĩnh nhu đoan khiết trai thục dực bảo trung hưng trang huy Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thánh Mẫu Thiên Y A Na Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thánh mẫu hư không Vạn Hoa vương mẫu bán thiên mão dậu công chúa tinh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Âm dương khai hóa quảng giáo vũ lâm Trần gia cải họ Ngọc Một Huệ Túc Vương Phi Thủy Tiên đệ nhất tổ bói tinh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Nhạc phủ Lâm Cung thượng ngàn Thánh mẫu tùy phương cải hiệu Diệu Tín thuyền sư Lê mại Đại Vương Bạch Anh công chúa chủ quản triều mường sơn trang ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa hữu bà động chủ Đông Quang thanh sơn đệ nhị tiên chúa thượng ngàn sơn trang triều mường Diệu Tín chân như đệ nhị tổ bói sơn tinh công chúa Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa lục tính triều mường Ngọc Dung đệ tam tiên chúa thượng ngàn Diệu Nghĩa thuyền lâm sơn tinh công chúa Lạc Việt Hùng triều tùy phương cải hiệu Mị nương Quế Hoa công chúa tinh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Tuần Quán động chủ tả chúa sơn trang Lẫm Sơn Công chúa Khâm Sai bách lẫm phu nhân tinh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa sơn trang triều mường Đinh bà khai duyên Đá Đen thanh sơn tiên chúa tinh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa sơn trang triều Mường Bạch Hạc động chủ Đức Sinh Quách A Nương tiên chúa ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa thanh sơn mán thổ Già Long động chủ vân phong đệ tam tổ bói sơn trang mọi chúa cung khuyết hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thánh Mẫu thoải phủ Tiên chúa Lạch hải hà tuyền tỉnh trì, Nam Hải thần chiêu linh ứng chúa tôn Đại Càn thủy quốc đệ tam thoải cung Thánh mẫu Diệc Lân Long nữ thủy tinh công chúa ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa tiên chúa thoải cung tả động đình thủy quốc tiên phi phàm trần ngụ hạ biến hình biến tướng vi nữ vi nam Hoàng long tịnh hạnh đoan trang linh thiện thục diệu phu nhân bạch ngọc hồ trung Xích Lân long nữ thủy tinh công chúa ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa hữu Thủy Tiên thoải phủ tiên chúa phương dung đông chung viết ngọc Quỳnh Mai thủy nữ Ngọc Lân Long nữ công chúa ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa bất tử linh thần Nam thiên Thánh tổ Tản Viên Hựu Thánh Khuông Quốc Hiển Linh Ứng Vương Thần ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa bất tử linh Thần Nam thiên Chử Đạo tổ cập Tiên Dung Thánh Mẫu ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Nam thiên bất tử linh thần Phù Đổng Thiên Vương đại thánh cứu dân hộ quốc ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa thủy quốc Lạc Việt Vĩnh Công nhạc phủ Bát Hải động đình vua cha thánh vương ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa chúa tể linh Thần Đông A chi tổ Trần Triều hiển Thánh hồng huân nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Nam Việt nhị vị Trưng nữ vương tổ chí Thần chí Thánh đại vương ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Long Đỗ thần quân quảng lại Bạch Mã đại vương tổng chủ quốc đô Thành Hoàng ngọc bệ hạ thánh hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thanh Giang sứ giả cổ thần Kim Quy ngọc bệ hạ thánh hạ từ tôn.
Chí Tâm nương Tựa Đông A khải Thánh Thiện Đạo Quốc Mẫu Phu Nhân ngọc Bệ Hạ Từ Tôn.
- Chí tâm nương tựa Đình Thần Nam Việt chí Thánh Thiên phủ quản cai đệ nhất hoàng thái tử vương quan ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đình Thần Nam Việt nhạc phủ đức thánh Đô đài thanh tra giám sát đệ nhị hoàng thái tử vương quan ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đình Thần Nam Việt thoải phủ đức thánh Thủy tào điển sứ thủy thần nhạc đại vương chủ quản cai đồng nhân Đệ tam hoàng thái tử vương quan ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đình Thần Nam Việt địa phủ đức thánh khâm sai quyền cai tứ phủ Thiên Hựu đại vương đệ tứ hoàng thái tử vương quan ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đình Thần Nam Việt đức thánh Tranh xuyên đốc tuần long vương đệ ngũ hoàng thái tử vương quan ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đông A Đức Thánh Cả Khai Quốc Công Hưng Vũ đại vương ngọc điện hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đông A Đức Thánh phó Hưng Hiến đại vương ngọc điện hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đông A Đức thánh đệ tam Phó súy Đông Hải Hưng Nhượng đại vương ngọc điện hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đông A Đức Thánh đệ tứ Hưng Trí Đại vương ngọc điện hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Trần Triều đức Thánh thống lĩnh trung quân phò mã bảo quốc hộ dân nguyên soái thượng tướng quân Phạm đại vương ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Trần Triều nhị vị quốc công lục bộ đại vương lưỡng ban văn võ thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Trần Triều Nguyên phi Thuận Thánh Quyền Thanh công chúa bảo thánh Hoàng thái hậu Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Trần Triều Phạm Điện Súy phu nhân dực Thánh Đại Hoàng công chúa Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Trần Triều khoán nữ tử Thái Bình công chúa cung khuyết hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Trần triều Cặp Tiên Vương ngoại nữ tôn Tĩnh Huệ công chúa cung khuyết hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Trần Triều Hoài Văn Hầu hiển thánh vương tôn chủ bộ tướng cung khuyết hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa thiên thần chủ tướng đồng bằng hiện thân đào tiên Điều Thất thái tử vương quan ngọc bệ hạ đại từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thái tổ Nguyễn tộc nam tiến mở mang bờ cõi Triệu Tường Vương quan ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đệ nhất Thánh Chầu Bà tam tòa chủ bạ lục thập giáp tý nhân đồng Quế Hoa nương thượng thiên công chúa Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đệ nhị Thánh Chầu Bà Thiên Thai vốn gốc hiệu nhân Hà bà Đông Cuông công chúa Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đệ tam Thánh Chầu Bà thoải phủ biến tướng hiện hình Đà Long thủy tinh công chúa Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đệ tứ Thánh Chầu Bà khâm sai Chiêu Dung công chúa Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đệ ngũ Thánh Chầu Bà thanh sơn nhạc nữ Nùng tộc Suối Lân công chúa Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đệ lục Thánh Chầu Bà Trần thị thanh sơn lục cung công chúa Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đệ thất Thánh Chầu Bà Tân La chúa mọi thanh sơn triều Mường Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đệ bát Thánh Chầu Bà Vũ thị Bát nàn Đông Nhung đại tướng Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đệ cửu Thánh Chầu Bà huyền nữ tiên cung Thụy Hoa công chúa Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đệ thập Thánh Chầu Bà sơn trang động chủ Mỏ Ba công chúa Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Bắc Lệ động chủ Thánh Chầu Bé sơn trang tùy phương cải hiệu thanh sơn chúa tiên Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thủ Đền Tiên chúa Thánh Chầu Bé Thoải cung Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa sơn trang triều Mường Thác Bờ động chủ hang Miếng công chúa Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Bắc triều tứ vị Thánh nương thánh cung hạ từ tôn.
Chí Tâm Nương tựa Thiên Tiên Thánh giáo ngũ Hành Năm vị tiên chúa cung hạ từ tôn
- Chí tâm nương tựa bản tỉnh Thánh Chân công chúa Lê Chân đại tướng thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thánh hoàng cả thượng thiên giáng hạ phò vua anh kiệt trung lương Đông Hải Đại vương ngọc bệ hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa hộ quốc đại tướng tả phù đô đốc đại vương Thánh hoàng đôi Bảo Hà Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thoải phủ động đình hữu phù trí tuệ đại vương đệ tam bơ phủ thánh hoàng cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Quận he thủy thần Đông Đạo Thống Quốc Bảo Dân Đại tướng quân Thánh hoàng tư cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa bản phủ Then chất chúa xứ mường Thanh Thánh hoàng năm cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa An biên đại tướng Cao Bằng thống binh Thánh hoàng lục cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa vệ quốc đại tướng Bảo Hà Thánh Hoàng Bẩy cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Quảng Nguyên Nhân Huệ Đại vương chủ tráng Nùng tộc đệ bát Thánh Hoàng cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa hoàng tử Hùng triều Cờn môn trấn hải Thánh Hoàng Chín cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa cao nguyên trung phần Thánh Hoàng Chín Thượng cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Lam Giang Uy mục đại vương Thánh Hoàng Mười cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa nam giao Tống thị Thánh Hoàng Bắc Quốc ngà lục châu cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thái tử Đông Cuông Thạch Khanh thổ lệnh Thánh Hoàng Báo cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Đệ Nhất Thánh Cô thiên tiên huyền nữ chân nhân hoán số di cung lưu ân giáng phúc cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Sơn Tinh công chúa thanh sơn thượng ngàn Đệ Nhị Thánh cô cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Hàn Sơn Ba Bông Thủy Tinh công chúa Đệ Tam thánh cô cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Tây Hồ tứ tổng Ỷ La Đệ Tứ thánh cô cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Suối Lân công chúa Đệ Ngũ Thánh cô cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Sơn Trang châu thổ Lục Cung công chúa cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Sơn Trang Kim Giao công chúa Thánh Cô Bảy cung hạ từ tôn
- Chí tâm nương tựa Trà Tiên công chúa Đệ Bát thánh cô cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thiên Tiên Cửu Tỉnh công chúa bóc én kén nàng thánh cô cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa anh chung nữ kiệt Mỏ Ba Thánh cô mười cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa tùy phương cải hiệu Đông Cuông, Suối Ngang, Bắc Lệ, Sapa, Móc Giằng, Cảnh Xanh chư vị Thánh cô bé cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Minh Lương lăng quán Thánh cô bé cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thánh cô bé Thoải cung thủy tinh công chúa cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thánh cô cam đường cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thánh cô Tân An Bảo Hà cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thánh cô bé Thác Bờ cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Voi Xô động chủ Thánh cô bé cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Xương rồng Tân Long Thánh cô bé cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Cà phê cửa rừng Thánh cô bé, Cô bé Sóc cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Bảo Thắng Ruối Rút Thánh cô bé cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thánh Hoàng Cậu Cả Thượng Thiên cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thánh Hoàng Cậu Đôi Thượng Ngàn cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thánh Hoàng Cậu Bơ Thủy Phủ cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Thánh Hoàng Cậu Bé Phố Cát Đồi Ngang cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa nhân thần suối mỡ Thánh Cậu Lệch cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa lục tính Triều Mường Sơn Trang Bát Tướng cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa thập nhị Thánh cô bản mệnh công chúa cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa thập nhị Thánh cô Sơn trang cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa thập nhị Thánh cô tiên nàng thoải phủ cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa thập nhị Thánh cô khâm sai công chúa cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Hầu Ba, Hầu Bảy công chúa tiên nương thị nữ bộ chúng, thất thập nhị động hồng lâu tử các bộ chúng, tả hữu chư ban tiền hậu vi nhiễu tiên nga bộ chúng.
- Chí tâm nương tựa các Thánh bà bản cảnh, bản tỉnh chúa tiên cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Tây Thiên động chủ Năng thị Vương phi thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Âm dương thị lộ nữ kiệt trung anh tham quân chủ chính yên thế động chủ Nguyệt Hồ phu nhân Thánh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Lâm Thao động chủ thanh sơn triều Mường tiên chúa Ót cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa chư tôn Đại Thánh, tôn Thần, xá lệnh, Thành Hoàng bản cảnh cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Lưỡng ban quan lớn Thanh xà Bạch xà thần tướng cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa hạ ban các quan ngũ dinh quan lớn ngũ hổ thần quan cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa Tiên hiền tiền khai sáng, chư vị thánh tổ, chư vị thần liêu văn võ cung hạ từ tôn.
- Chí tâm nương tựa anh thư võ lược gia tiên Thánh tổ, tổ cô, mãnh tổ cung hạ từ tôn.
Đệ tử cúc cung nhất một lòng tòng một dạ lấy đầu làm ngai lấy vai làm kiệu vạn lạy muôn trung bách bái tán dương công đức chư ban Tiên Thánh từ tôn.

Dịch và biên chép: Đồng thầy Tự Tuệ Trần