Nằm niệm Phật có tội không?

Có người nói: "Nằm niệm Phật lớn tiếng sẽ bị Phật, Bồ tát quở trách. Vậy điều này có đúng không? Nằm niệm Phật có tội không? Nằm niệm Phật như nào đúng nhất & không tổn hại nguyên khí?

nam niem phat co toi khong, tu hanh

Phật không bao giờ quở trách chúng sinh chỉ vì nằm niệm Phật 

NẾU CHỈ VÌ NẰM NIỆM PHẬT MÀ PHẬT QUỞ TRÁCH QUÍ VỊ THÌ NGÀI SẼ CHẲNG LÀ PHẬT, PHẬT GÌ MÀ SANH PHIỀN NÃO ? KHÔNG CÓ ĐẠO LÝ NÀY ! CUNG KÍNH PHẬT, BỒ TÁT CHẲNG PHẢI LÀ CHẤP TRƯỚC CÁC THỨ HÌNH THỨC THẾ GIAN, NHƯNG PHẢI COI TRỌNG HÌNH THỨC NÀY, VÌ SAO ? VÌ TRÁNH NGƯỜI KHÔNG HIỂU TẠO KHẨU NGHIỆP !

Hoà thượng Tịnh Không cũng từng nói: “Thả thử nhất cú Phật hiệu, hạ thủ tối dị, vô phân nam, nữ, lão, thiếu, bất luận trí, ngu, nhàn, mang, nhân nhân năng niệm, cá cá khả hành. Danh triệu vạn đức, diệu cảm nan tư” (Vả nữa, một câu Phật hiệu này thực hiện dễ dàng nhất, chẳng phân biệt nam, nữ, già, trẻ, bất luận trí, ngu, rảnh, bận, ai cũng có thể niệm, ai cũng có thể hành. Danh chiêu vời vạn đức, cảm ứng mầu nhiệm khó thể nghĩ tưởng).

Cụ giảng những câu này nhằm khuyên dạy chúng ta

  • Một câu Phật hiệu này tu tập dễ dàng nhất; trong vô lượng pháp môn, chẳng có pháp môn nào dễ hơn được nữa
  • Một câu Phật hiệu này là pháp dễ dàng nhất. Vì thế, chẳng phân biệt nam, nữ, già, trẻ, chẳng phân biệt trí, ngu, rảnh rỗi, bận bịu, mỗi cá nhân đều có thể niệm, lúc nào, chỗ nào cũng đều có thể niệm.
  • Niệm Phật chớ nên câu thúc.

Chúng ta nằm ngủ có thể niệm Phật được chăng?

Niệm được. Nhưng nằm ngủ chớ nên niệm ra tiếng, vì sao?

Vì khi nằm, nếu niệm ra tiếng to sẽ thương tổn thân, khí. Chỉ cần [niệm thầm] cũng có công đức giống hệt như [niệm ra tiếng].

[Niệm Phật] khi nằm dường như chẳng cung kính?

Chẳng cung kính thì chẳng niệm ra tiếng! Nhưng thiếu cung kính là chuyện nhỏ, vì sao? Phật, Bồ Tát chẳng quở trách quý vị, chính quý vị nhiếp tâm mới là chuyện lớn!

Ngay cả khi quý vị lớn tiếng niệm Phật trong nhà vệ sinh mà Phật quở trách chúng ta, Ngài sẽ chẳng phải là Phật, Ngài sanh phiền não, làm sao Phật có thể sanh phiền não? Đâu có đạo lý ấy! Phật chỉ mong quý vị thành tựu, mong câu Phật hiệu này thật sự có thể khống chế phiền não của quý vị. Niệm Phật chẳng có gì khác, mà vì lẽ này! Quý vị chẳng niệm Phật, vọng niệm nổi lên, dùng câu Phật hiệu này để thay thế vọng niệm, vọng niệm chẳng còn nữa, toàn là câu Phật hiệu này. Vậy thì quý vị đã công phu thành phiến, thật sự đạt công phu thành phiến, có thể vãng sanh bất cứ lúc nào.

Trong công phu thành phiến cũng có ba bậc chín phẩm, ba phẩm thuộc bậc thượng vãng sanh tự tại, muốn đi lúc nào bèn đi lúc đó, muốn ở lại thêm mấy năm cũng chẳng trở ngại. Đấy là kỳ vọng của A Di Đà Phật, chư Phật, Bồ Tát đối với chúng ta, đó gọi là gì? Đó là cung kính thật sự! Cung kính chẳng phải các thứ chấp trước hình thức trong thế gian này; nhưng chúng ta cũng phải coi trọng hình thức, vì sao? Tránh cho người khác tạo khẩu nghiệp, chủ yếu là ở chỗ này. Kẻ mới học chẳng biết, nghĩ quý vị thiếu cung kính, bèn tạo khẩu nghiệp, họ trông thấy, khó chịu, phê bình quý vị. Kẻ ấy chẳng liễu giải Phật pháp thấu triệt. Liễu giải thấu triệt thì người ta thấy hiện tượng ấy vẫn chẳng khởi tâm, không động niệm, chớ hề có phân biệt, chấp trước. Lý và Sự chúng ta đều phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Do vậy, nếu hiểu thì ai nấy đều có thể niệm, ai nấy đều có thể hành.

TRÍCH "TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA" tập 27
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

****************************

Khi nằm, nên niệm Phật thầm trong miệng hoặc trong tâm thức

Như vậy: 

Phật Tổ thường dạy chúng ta là niệm Phật trong 4 oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Nghĩa là, niệm Phật trong tất cả thời gian và nơi chốn. Nên nằm niệm Phật cũng không có gì trở ngại. Tuy nhiên, khi nằm niệm Phật thì phật tử không nên niệm ra tiếng. Vì niệm ra tiếng, thì có lỗi. Còn nếu Phật tử chỉ niệm thầm thì không sao cả. Nhưng niệm Phật trong tư thế ngồi, thì dễ được định tâm hơn và ít bị hôn trầm bằng cách nằm mà niệm. Vì nằm niệm hay dễ đi vào giấc ngủ lắm. 

Với những Phật tử sức khoẻ yếu, không ngồi niệm Phật được thì có thể linh động thay đổi trong 4 oai nghi mà niệm. Người tu Tịnh độ, muốn niệm Phật được bền lâu, phải tùy theo tinh thần, sức khỏe, và hoàn cảnh mà chúng ta nên uyển chuyển linh động cho thích hợp. Không nên quá cố chấp câu nệ vào hình thức mà làm trở ngại cho bước tiến trong việc hành trì niệm Phật của mình.

Tổng hợp

Bình luận