04/06/2021 11:44 View: 4962

Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên

Trong kinh Phật thường nói: Phật khó độ người vô duyên. Phật độ chúng sinh tùy theo duyên nghiệp của mỗi người có thể thành tựu ngay trong đời này hay không tùy theo sự tu tập của mỗi chúng ta hoặc phải cần thêm nhiều đời kiếp sau nữa mới thành tựu.

duc phat

4 điều Phật không thể thực hiện được

Có một đệ tử hỏi Phật rằng: “Ngài có thần thông và từ bi to lớn như vậy! Tại sao lại để cho chúng sanh khổ nạn đến như vậy? Phật nói rằng: “Ta tuy có sức thần thông rất lớn; nhưng có bốn điều là vẫn không thể thực hiện được, đó là:

  • Điều1: Nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay được chỉ có tự thân tu tập mới chuyển hoá được Ta chỉ là bậc Đạo sư chỉ đường ,có chịu đi hay không còn tuỳ thuộc vào cá nhân mỗi người
  • Điều 2: Trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự mình tu học đúng pháp kiên trì mà đạt được
  • Điều 3: Diệu pháp không thể diễn tả được, Bản thể chân thật của vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà thôi.
  • Điều 4: Không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước. Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên”.

Đức Phật từ bi luôn luôn đưa tay ra chờ đợi chúng ta, nhưng chúng ta không chịu tìm đến nắm lấy tay Ngài. Chúng ta luôn tìm đủ cách phủ nhận đức Phật với bản tính kiêu ngạo ,chấp ngã vào sự hiểu biết của mình. Đó là nguyên do sâu xa của mọi nỗi đau khổ trên thế gian này!

Nhân tâm Thế gian thường, ''cầu được, ước thấy'' thì mới tin vào Phật. Cầu không toại nguyện thì bảo Phật không thiêng, không có Phật. Kỳ thật, đức Phật xuất hiện trong đời đâu phải để cho con người đem lòng tham cầu của mình ra mà trắc nghiệm sự tồn tại của Ngài. Muốn biết Phật có ''cứu vớt '' hay không, bạn nên nghiên cứu và thực hành theo giáo Pháp của Ngài một cách đích thực thì mới cảm nhận được'' bàn tay Ngài luôn đưa ra'' đó chính là giáo Pháp. Giáo Pháp đó như tấm bản đồ, bạn theo đó mà đi thì sẽ thoát khổ và tự thân cảm nhận hạnh phúc, không còn tự biến mình thành nô lệ cho dục vọng cho vô minh điên đảo lôi kéo chúng ta đi trầm luân sinh tử

ĐỜI NẦY GẶP ĐƯỢC TỊNH ĐỘ - DUYÊN NẦY KHÔNG PHẢI DỄ !

Chúng ta thấy người niệm Phật vì bệnh khổ, lúc mất hồ đồ, mê loạn. Quý vị thấy người ra đi như vậy bèn biết quả báo của người ấy, rất đáng cho chúng ta cảnh tỉnh, kiêng dè !

Nếu vẫn tiếp tục như vậy, chính mình có phần trong tam đồ, vãng sanh thì sẽ quyết định vãng sanh, nhưng vãng sanh trong địa ngục A Tỳ, chẳng phải là sanh về thế giới Tây Phương.

Đời này chúng ta không thể vãng sanh, thì phải luân hồi thêm một vòng nữa. Như vậy thì không biết còn trải qua bao nhiêu kiếp, chắc chắn không chỉ mười kiếp. Vì Sao ?

Cư sĩ Bành Tế Thanh nói đời này của chúng ta có thể gặp được Tịnh độ, gặp được Tịnh tông, từ vô lượng kiếp đến nay khó gặp được ngày này. Vô lượng kiếp mới gặp được đấy.

Những việc này suy nghĩ nhiều một chút, cố gắng suy nghĩ, mới có thể buông bỏ được thế gian này. Ngay trong cương vị hiện tại bất luận là ai, làm nghành gì đều nên nghiêm chỉnh thực hành. Mục đích là thành Phật, là lợi ích chúng sanh, hành Bồ Tát đạo.

Không phải vì kiếm tiền, không phải vì danh lợi. Nên biết nếu mục tiêu là danh lợi sẽ đoạ lạc trong luân hồi. Học Phật cũng đoạ lạc trong luân hồi. Chúng ta tạo nghiệp luân hồi, tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Phải đem tâm luân hồi điều chỉnh lại.

Tâm niệm ở nơi thành Phật đạo, ở nơi quyết định cầu sanh Tịnh độ. Việc này chúng ta làm được mà ! Sao chúng ta lại không làm ? Duyên này không dễ gặp !

Trong khai kinh kệ có nói: “Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ”.

Bành Tế Thanh cư sĩ cũng đã nói: “Vô lượng kiếp lai hi hữu nan phùng”.

Chúng ta đã gặp được rồi, gặp rồi mà không biết, để lỡ mất thì tiếc biết bao. Đó gọi là gì ? Sai lầm thực sự !

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tổng hợp