04/06/2021 11:41 View: 1795

Đọc Kinh mà thêm trì chú: Vậy có phải là xen tạp không?

Đọc Kinh mà thêm trì chú: Vậy có phải là xen tạp không? Đây chính là thắc mắc của rất nhiều bạn khi mới bước chân vào Đạo.

niem phat doc kinh tri chu, phat giao, tu hanh

Chúng ta phải biết rằng đọc Kinh thêm trì Chú là thuộc về nghi thức tụng Kinh.

Trong nghi thức tụng Kinh, đầu tiên là Nguyện Hương, rồi đến Tán Thán Phật, Nhất Tâm Đảnh Lễ, Chú Đại Bi, Cử Tán, Bài Văn Phát Nguyện, Bài Kệ Khai Kinh, rồi mới bắt đầu vào phần chánh Kinh.

Do đó, nếu nói rằng đọc Kinh mà trì thêm Chú là xen tạp, thì trong nghi thức tụng Kinh, ngoài phần chánh Kinh ra, thì tất cả đều là xen tạp hết.

Cho nên, đọc Kinh mà trì thêm Chú không thể gọi là xen tạp được !

Chúng ta tu học, tùy vào từng giai đoạn tu hành của mình mà uyển chuyển áp dụng lời của Thầy Tổ vào quá trình tu học, để đạt được thành tựu cao nhất. Cả quá trình tu học của chúng ta từ lúc sơ phát tâm cho đến thành tựu Niệm Phật Tam Muội, được chia làm 3 giai đoạn:

1. Giai đoạn trao dồi thiện tâm:

Là giai đoạn gột rửa tâm hồn. Ở giai đoạn này chúng ta dùng mọi phương tiện để giải trừ tất cả tập khí xấu ác của bao đời trước, giúp tâm trở nên trong sạch thiện lành, để đảm bảo không sa chân vào ác đạo.

2. Giai đoạn rèn tâm giải thoát:

Đây là giai đoạn xả ly thế gian, dứt trừ ái dục.

3. Giai đoạn chuyên tu giải thoát, thành tựu Niệm Phật Tam Muội:

Là giai đoạn cuối cùng của con đường Tịnh Độ. Ở giai đoạn này, chúng ta phải buông bỏ hoàn toàn các duyên bên ngoài, chỉ chuyên tâm niệm Phật không gián đoạn.

Chúng ta thấy được tuy là tu Niệm Phật, nhưng mỗi một giai đoạn đều có cách hành trì khác nhau.

Ở gia đoạn đầu và giai đoạn thứ 2 thì bên cạnh việc niệm Phật, chúng ta cần dùng mọi phương tiện như đọc Kinh, trì Chú, sám hối, lạy Phật, suy tư, đọc các loại sách nói về Tịnh Độ, làm phước thiện, phóng sanh... để gột rửa những chủng tử xấu ác trong tâm, trưởng dưỡng tâm thiện lành, dứt trừ các ái nhiễm.

Nhưng cũng cần phải phân rõ đâu là chính, đâu là phụ. Niệm Phật là chính, còn các phương tiện trợ duyên khác chỉ là phụ mà thôi !

Nhưng đến giai đoạn thứ 3 thì không cần các phương tiện trợ duyên nữa. Vì lúc này tâm đã hoàn toàn thiện lành, các chủng tử xấu ác được đẩy lùi, hạnh xả ly đã làm được viên mãn.

Cho nên, ở giai đoạn này chúng ta cần phải nhất tâm nhất ý vào câu A Di Đà Phật niệm không gián đoạn để thành tựu Niệm Phật Tam Muội, chứng toàn thể bản tánh Di Đà, đây là cảnh giới cao nhất của pháp môn Niệm Phật.

Vì thế chúng ta phải hiểu rằng Thầy Tổ thường hay khuyên chúng ta:

_ " Niệm Phật kỵ nhất là xen tạp, đọc Kinh là xen tạp, trì chú là xen tạp, ngay cả làm pháp hội cũng là xen tạp".

Đây là dành cho những người niệm Phật công phu đã thuần thục, đang bước vào giai đoạn thành tựu Niệm Phật Tam Muội.

Bởi vì ở giai đoạn này mà còn trì chú, hay làm các việc khác thì tâm rất khó quy nhất, mà tâm không thể quy nhất thì làm sao được Chánh Định để đi đến Niệm Phật Tam Muội ?

Chứ không phải dành cho tất cả những người mới bước đầu niệm Phật. Chúng ta không nên lẫn lộn bất phân, để rồi tự tạo phiền não cho mình.

H.T. TỊNH KHÔNG !