Phương pháp tu trong nghịch cảnh

Nếu không có điều kiện ngồi niệm Phật thì ta không nhất thiết phải ngồi niệm Phật, không có cơ hôi đọc kinh thì không nhất thiết phải đọc kinh, chỉ nhớ một điều là đi đứng nằm ngồi đều khởi câu A Di Đà Phật trong tâm.

duc phat

Khi khởi câu A Di Đà Phật ở trong tâm phải thấy rõ hành vi xấu ác, thấy rõ được tất cả mọi tâm ý mà chúng ta đang tham đắm, chấp trước để chúng ta buông xuống. Đây gọi là chân thật công phu, chân thật tu hành, hình tướng không quan trọng mà quan trọng ở nơi tâm ta chuyển được, tâm chuyển được thì cảnh chuyển, tâm không chuyển được thì bị cảnh chuyển.

HỎI: VẬY CHÚNG TA TU HÀNH NHƯ VẬY CÓ HỒI HƯỚNG ĐƯỢC KHÔNG ?
ĐÁP: ĐƯỢC

* BUỔI SÁNG:

Khi thức dậy chúng ta phát nguyện rằng, khấn nguyện với phật bồ tát rằng: 

"NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT"

Đệ tử con hôm nay nguyện tu hành, nguyện làm tất cả mọi công đức lành, nguyện chuyển hóa tất cả mọi tâm ý xấu ác thành những tâm ý thiện lành, nguyện thời thời thường nhớ Phật, niệm Phật để chiếu soi, nương vào câu Phật hiệu, oai thần của Phật chiếu soi tâm ý của con để con biết rõ con đang chấp những gì, con đang tham đắm những gì để con chân thật buông xuống, chân thật nhớ Phật, niệm Phật và con nguyện tất cả các công đức lành con đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, công đức niệm Phật đó con đều nguyện tu thay hết thảy ông bà cha mẹ, gia tiên tiền tổ, thân bằng quyến thuộc quá khứ hiện tại, thay oan gia trái chủ quá khứ hiện tại cùng trọn khắp pháp giới chúng sinh đều nương nhờ công đức tu hành của con để sớm đủ duyên lành, phát bồ đề tâm, lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

* CẢ NGÀY HÔM ĐẤY

Đi đứng nằm ngồi đều nhớ Phật, niệm Phật, nhớ đến sự buông xả, mỗi câu A Di Đà Phật nhắc chúng ta buông xả xuống, như vậy mới gọi là chân thật niệm Phật, chân thật biết tu hành, không cần niệm ra miệng, niệm trong tâm cũng được.

* BUỔI TỐI:

Trước khi đi ngủ hoặc lúc nào rảnh rỗi liền chắp tay hướng nguyện, niệm phật và hồi hướng cho hết thảy pháp giới chúng sanh và nguyện như sau:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, đệ tử con tên họ.....cả ngày hôm nay con đã tu hành, niệm Phật nhớ Phật, thật tâm chuyển đổi tâm can của mình, thật tâm niệm Phật nhớ Phật để chuyển đổi tất cả mọi hành vi xấu ác, ý nghĩ xấu ác, thật tâm chuyển đổi về chánh niệm Di Đà. Tất cả các công đức tu hành ngày hôm nay con đều lập công đức thay cho hết thảy ông bà cha mẹ, gia tiên tiền tổ, thân bằng quyến thuộc quá khứ hiện tại, thay sư trưởng, thay oan gia trái chủ quá khứ hiện tại cùng hết thảy chúng sanh trong tận hư không trọn khắp giới đều được nhờ công đức này mà lìa khổ được vui , đồng vãng sanh Cực Lạc.

Lạy phật 3 lạy, khi lạy phật chúng ta nói: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, CHÚNG CON NGUYỆN CẦU ĐỒNG VÃNG SANH CỰC LẠC (3 LẦN)

TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI NÓI CHÚNG CON NGUYỆN CẦU ĐỒNG VÃNG SANH CỰC LẠC?

Vì chúng ta tu thay cho hết thảy oán thân trái chủ, cha mẹ nhiều đời cùng hết thảy pháp giới chúng sanh. Công đức này có lớn không, rất lớn. Chư vị chân thật tu hành, chân thật vì hết thảy pháp giới chúng sinh, chư vị thật làm gương cho chúng sinh, chư vị niệm Phật không ai nghe nhưng tâm của chư vị thường chân thật niệm Phật, chân thật chuyển hóa thì nơi thân tâm của chư vị đi đến đâu cũng có hào quang tỏa sáng, Thiên Long, Trời Rồng theo hộ vệ chư vị. Chúng sinh nhìn thấy ánh sáng phát ra từ nơi thân tâm của chư vị đều sinh hoan hỉ, phát Bồ Đề tâm, chư vị dùng thân của chư vị để thuyết pháp, dùng thân mình để bố thí pháp, chư vị làm gương cho trời rồng, làm gương cho khắp pháp giới chúng sinh trong lục đạo luân hồi nơi tam ác đạo muôn loài đều thấy được gương sáng của chư vị. 

Trời rồng, tam ác đạo họ không nghe lời chư vị nói mà họ nhìn vào thân chư vị hành, tâm chư vị dụng, họ thấy rằng người này chân thật tu hành họ rất tôn kính, thấy được sự chuyển đổi của chư vị, thấy thân tâm của chư vị mỗi ngày an lạc hơn, nhìn gương chư vị lập tức họ làm theo chư vị, họ đến cầu pháp với chư vị, họ đến ủng hộ chư vị, coi chư vị như Phật, Bồ tát quá khứ vì chư vị thật hành theo lời Phật dạy.

ĐÂY GỌI LÀ DÙNG THÂN ĐỂ THUYẾT PHÁP CHỨ KHÔNG PHẢI DÙNG MIỆNG ĐỂ THUYẾT PHÁP.

Tamlinh.org

Nguồn: Độ Nhân

Tamlinh.org xin TRI ÂN CÔNG ĐỨC ĐỘ NHÂN NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

Bình luận