04/06/2021 11:41 View: 7756

Thần Hộ Pháp: Ý nghĩa và hoá thân trong đời thực

Nhân nói về Thiên Binh, Âm Binh có thiện tín hỏi rằng vậy có Phật Binh không? Câu hỏi này xét thấy còn nhiều người có suy nghĩ thắc mắc tương tự như thế là không ít, hôm nay Tamlinh.org sẽ bàn về lẽ này một chút!

 

than ho phap, ong thien ong ac

Phật là một thế giới Toàn Giác, không cần binh tướng

An trú trong cảnh giới Niết Bàn đã rũ bỏ tất cả sự ràng buộc của vô thường, đoạn diệt tất cả ác niệm và chủng tử của ác niệm, cho nên không còn khái niệm về bất thiện, vì không còn khái niệm về bất thiện nữa cho nên không còn cần phải điều phục, khắc chế, trừng phạt, do đó không cần phải có Phật Binh nữa!

Hơn nữa Phật đã toàn giác, cho nên thần thông là vô ngại, vô biên, không gì là không thể biến hóa, hiển hiện được, cần trăm ngàn binh tướng có trăm ngàn binh tướng, nghĩ đến sự chế ngự, điều phục lập tức tà ma bị chế ngự, điều phục, như vậy cho nên cũng không cần binh tướng!

Tuy nhiên để độ hóa cho chúng sanh trong các cõi giới khác ngoài Phật Giới thì Phật dù có thần thông vô ngại cũng không thể nào biến họ từ vô minh thành giác ngộ ngay lập tức cho được, bởi như thế chỉ là sự giác ngộ do thần thông mang lại, không phải do tự thân họ sanh ra.

Tại sao Phật, bồ tát chỉ trợ duyên?

Dù Phật có vô ngại thần thông đi chăng nữa cũng không thể nào đi ngược lại với nhân quả cho được, tức là nếu lập tức biến hiện cho tất thẩy trở thành giác ngộ vậy thì Trời, Người bị đánh đồng với Ngạ Quỷ, Súc Sanh rồi, mà sở dĩ họ sanh được về cõi Trời hay làm Người đều do tu tạo phước đức mà có được, kẻ làm ác, vô minh cho nên mới phải đọa thân Ngạ Quỷ, Súc Sanh, nay đánh đồng như thế thì còn gì là nhân quả, thiện ác?

Cho nên cũng không thể làm được.

Vì lẽ này mà Phật, Bồ Tát chỉ độ chúng bằng cách Trợ Duyên, tức là chỉ dẫn, dìu dắt họ tu tập, làm lành, lánh ác, tu sửa thân tâm, từng bước từng bước một tiến lên trên con đường giác ngộ, phá vỡ vô minh, đoạn diệt vô thường! Hay nói cách khác hơn đó là chỉ có thể làm người thầy dạy học chứ không thể học thay bất kỳ ai.

Nhưng mà chúng sanh bất đồng căn duyên, tức là người thì có Phật tánh sâu dày, kẻ lại có ác niệm lớn lao, sự khác biệt này ngày càng rộng lớn, xa cách!

 • Có người cả đời sống trong Nhà Thờ Thiên Chúa, được học, nhào nặn từ Thần Học tây phương, nhưng khi vô tình nghe được tiếng chuông chùa, một bài kinh kệ cũng làm dấy lên sự tò mò, muốn tìm hiểu sâu hơn về Phật Pháp để rồi giác ngộ Chánh Pháp, chuyên tâm tu hành.
 • Nhưng có kẻ dù nhà sát cạnh ngôi chùa, mỗi ngày đều nghe kinh, nghe pháp nhưng lòng vẫn không có chút vọng niệm thiện căn nào, sáng đi trộm cướp, giết người, tối về ma túy, rượu bia!

Đó là bởi cái lẽ này mà ra!

Vì vậy cho nên trong Phật pháp mới có câu TÙY DUYÊN MÀ ĐỘ CHÚNG. Tức là chỉ độ từ người có chủng tử thiện căn to lớn nhiều nhất rồi dần dần mới có thể độ những chúng sanh cang cường, vô minh kia được!

Hộ Pháp: Hộ trì người tu hành chân chánh, điều phục kẻ phá hoại

Mà Thập Phương Thế Giới là bao la, lại có lục đạo còn chịu vòng lẩn quẩn của luân hồi, muốn giữ cho chánh pháp bất diệt, giúp đỡ cho người tu hành, hiền đức, điều phục, trừng trị những kẻ ác tâm, để cho cái thiện được vun bồi, cái ác ngày một suy vong. cho nên Phật, Bồ Tát lại cần đến chư vị La Hán (hóa thân độ chúng và Hộ Pháp, bảo vệ cho sự giáo hóa này bằng việc hộ trì người tu chân chánh, và điều phục những kẻ phá hoại).

Do đó mà cần có Hộ Pháp là như thế!

Hộ Pháp ta thường thấy trong các chùa chiền thì có Khuyến Thiện Hộ Pháp và Trừng Ác Hộ Pháp. Mà người ta hay gọi nôm na là ông Thiện, ông Ác

 • Ông Ác này không phải là ổng ác đâu mà là ổng chuyên trừng trị những kẻ ác mà thôi).
 • Còn Khuyến Thiện là Khuyến Khích, giúp đỡ, trợ duyên, bảo vệ cho người làm việc thiện, cho người có thiện tâm!

Vậy thì khi ta làm một việc gì đó thiện phúc thì ta nên biết là có Khuyến Thiện Hộ Pháp chứng giám ngay, cho nên nếu khi ta vô tình bị tai ách, hay bị ma quỷ quấy phá thì lập tức ông ấy sẽ hiện thân giúp đỡ ngay liền! Còn khi ta làm một việc gì mà ác tâm thì ta cũng nên biết là ông Trừng Ác Hộ Pháp ổng thấy rồi đó, hôm nay ổng không đến mà trừng trị ngay được thì ngày mai, ngày kia,... ngày nọ cũng sẽ có tai họa xảy đến với ta mà thôi!

Thí dụ ta giết người, ta đi trốn tránh đổi họ thay tên này nọ các thứ, vậy mà có ngày cũng bị bắt, bị trừng phạt thích đáng, cái này không phải chỉ là ngẫu nhiên, không phải chỉ là xui xẻo gì đâu!

Trong Phật Giáo Đại Thừa thì lại có Bát Bộ Kim Cương

Tám vị thần có tên riêng là:

 • Thanh Trừ Tai
 • Tích Độc Thần
 • Hoàng Tùy Cầu
 • Bạch Tịnh Thủy
 • Xích Thanh Hỏa
 • Định Trừ Tai
 • Tử Hiền Thần
 • Đại Thần Lực.

Trong Kim Cương Thừa (Mật Tông) thì có vị Kim Cang Thủ, mặt đen tay cầm Chùy để mà hộ thể hành giả tu tập.

Trong các kinh điển thì nói nhiều về Hộ Pháp, bao gồm có Quỷ Vương, Dạ Xoa, Càn Thát Bà...v...v.. thiên giới thì có Tứ Thiên Vương, các vị Thiện Thần.

Ứng với mỗi phương thế giới tức là mười phương Phật thì có mười vị chủ tọa Hộ Pháp.

Ở bên dưới mỗi vị đó sẽ có vô số Thiện Thần từ khắp các cõi như là Tứ thiên Vương, Thuận Phong Nhỉ, Thiên Lý Nhãn, Dạ Xoa Vương, Đại Lực Quỷ Vương, .....v...v... và vô số Thiện Thần khác nữa đều là Hộ Thần Hộ Pháp (tức là những vị thần cũng có tâm Hộ Pháp nhưng không phải Hộ Pháp Vương).

Mỗi vị Thần đó bên dưới có Thiên Binh tức là lại làm việc Hộ Pháp nữa, cho nên có thể thấy là dù Phật không có Phật Binh riêng nhưng tất cả Thiên Binh, Thiên Tướng, chư vị Kim Cang Hộ Pháp đều là Phật Binh cả rồi!

Ngay cả những thiện nam, tín nữ nếu là người hộ tống kinh điển, tôn tượng, xây chùa, giảng giải Phật Pháp đều là Hộ Pháp nhân gian cả. Tức là nếu ai chuyên tâm làm việc phật sự không cầu lợi cho bản thân, bảo vệ chánh pháp, xiểng dương thiện nghiệp, điều phục ác nghiệp thì đó đều là Hóa Thân của Hộ Pháp Hộ Thần hoặc là hóa thân của Hộ Pháp Vương!

Vì vậy nếu người làm thiện thì không sợ ma, không sợ quỷ, không sợ tà thuật, không sợ ác thần! Bởi bên cạnh họ luôn luôn có Phật Quang Hộ Pháp gia trì rồi!

Còn kẻ làm ác, phá chùa, đốt tượng, thêu dệt phỉ báng, ngăn trở người khác hành thiện, nói pháp sẽ có ngay Trừng Ác hộ pháp và Trừng Ác Hộ Thần đến thăm viếng không lâu xa!

Bài giảng của sư thầy Tuệ Minh (Thầy đã viên tịch)

Sao chép, trích dẫn, diễn đọc phải dẫn link từ web